ᠲᠠᠩᠭᠤᠳ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠲᠠᠩᠭᠣᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠩᠭᠣᠳ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠯᠳᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠨᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠰᠤᠷᠴᠢ ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠷᠤ ᠨᠡᠭᠦᠵᠦ ᠲᠤᠭᠤᠬᠤᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ 670 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠲᠦ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠤᠭᠤᠬᠤᠨᠢᠢ ᠴᠢᠴᠢ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰᠠᠳᠠ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠥᠭᠴᠡᠢ᠃ᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 1038 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠤᠬᠤᠨᠢᠴᠤᠳ ᠲᠠᠩᠭᠣᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠩᠭᠣᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1227 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠭᠣᠷᠴᠢ ᠮᠤᠬᠤᠯᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤ "ᠲᠠᠩᠭᠣᠳ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠪᠲᠤᠭᠠᠢ" ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠩᠭᠣᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠡᠴᠡ ᠣᠳᠣ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ ᠲᠠᠩᠭᠣᠳ ᠣᠪᠤᠭ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠲᠠᠩᠭᠤᠳ&oldid=400959》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ