ᠲᠠᠨ ᠱᠢ ᠬᠣᠸᠠᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠲᠠᠨ ᠱᠢ ᠬᠣᠸᠠᠢ (ᠬᠢᠲᠠᠳ: 檀石槐; 141181) ᠨᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠳ᠋ᠢᠩᠯᠢᠩᠦᠰᠦᠨᠢᠫᠦᠢᠡᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠾᠦᠩᠨᠦᠬᠠᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠲᠦᠺᠮᠧᠨᠢᠰᠲᠠᠨ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠨ ᠱᠢ ᠬᠣᠸᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ