ᠲᠠᠢᠢᠶᠤᠸᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠲᠠᠢᠢᠶᠤᠸᠠᠨ (太原, Taiyuan) — ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠱᠠᠨ ᠰᠢᠡᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ᠂ 7000 ᠣᠷᠴᠢᠮ км² ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ 4.2 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠩ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ.

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ