ᠲᠠᠢᠢᠪᠸᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠠᠢᠢᠪᠸᠢ
ᠲᠠᠶᠢᠪᠸᠢ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ
ᠲᠩᠷᠢ ᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ «ᠲᠠᠢᠢᠪᠸᠢ-101»

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠠᠢᠢᠪᠸᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ
ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ (БНХятУ)
ᠬᠣᠲᠠ ᠲᠠᠢᠢᠪᠸᠢ
ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ 12 ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠡᠢ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 271.8 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2014 ᠣᠨ) 2,702,315 ᠬᠦᠮᠦᠨ (4/22)
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢ᠃) 6,950,646 ᠬᠦᠮᠦᠨ
1709 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠲᠠᠢᠢᠪᠸᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+8)
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ taipei.gov.tw

ᠲᠠᠢᠢᠪᠸᠢ (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ 臺北市ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠦ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ) ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠠᠶᠢᠫᠧᠢ (Taipei) — ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠦ ᠲᠦᠪ ᠶᠤᠮ᠃ 2.7 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ᠃ ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ 271.8 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ.

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1960 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠡᠢ᠃ ᠴᠢᠨ ᠺᠠᠶᠢᠰᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳᠤᠸᠠᠢ ᠳᠤ ᠡᠢᠽᠧᠨᠬᠠᠦ᠋ ᠍ ᠪᠡᠷᠡᠶᠢᠭ ᠤᠭᠲᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠲᠠᠢᠢᠪᠸᠢ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠺᠠᠢ ᠳᠠᠭᠭᠥᠯᠠᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ 18 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠴᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ 1875 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠢᠢᠪᠸᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ 1886 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢ ᠹᠦᠵᠢᠶᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠭᠠᠨᠲᠠᠪᠡᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ 1895 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠮᠣᠨᠣᠰᠧᠺ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠲᠠᠢᠢᠪᠸᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠬᠣᠺᠦ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠣᠲᠠᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃[1]

ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1945 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠨ ᠺᠠᠶᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠣᠮᠢᠨᠳᠠᠩ ᠨᠠᠮ ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ᠷᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠢᠢᠪᠸᠢ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠢ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡ᠃ 1967 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠢᠢᠪᠸᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠬᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠵᠤ 1970 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠳᠤ 2 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ 1990 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠢᠢᠪᠸᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠩ ᠳᠦ ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠴᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ᠃[2][3]

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠠᠢᠢᠪᠸᠢ ᠬᠣᠲᠠ 271.8 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠡᠢ᠃ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠦ 22 ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠴᠠ 16 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠮᠣ ᠨᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠲᠠᠢᠢᠪᠸᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠨᠢᠳᠢᠨᠢᠳᠠᠬᠤᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠨᠱᠤᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠯᠤᠩ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠰᠢᠨ (1120 ᠮ), ᠳᠠᠳᠦᠨᠢ (1092 ᠮ) ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

I ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 13.9°C ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠰᠴᠢ᠂ VII ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 34.3°C ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 2405 ᠮᠢᠯᠯᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠠᠢᠢᠪᠸᠢ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ 2,686,516 ᠬᠦᠮᠦᠨ (2013 ᠣᠨ) ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠨᠢᠪᠡᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠢᠢᠪᠸᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠢᠭᠲᠠᠢ ᠥᠰᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠠᠢᠢᠪᠸᠢ-ᠰᠢᠨᠢᠪᠡᠢ-ᠵᠢᠯᠤᠩ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠭᠡᠨᠡᠷᠡᠯ ᠳᠦ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠡᠳ 7,028,583 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃[4]

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠢᠭᠢᠭᠦᠦ᠃ ᠳᠠᠨᠢ᠂ ᠰᠤᠩᠰᠢᠨᠢ᠂ ᠳᠠᠤᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠪᠦᠷ ᠰᠢᠭᠢᠭᠦᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠲᠠᠢᠢᠪᠸᠢ ᠳᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ (ᠬᠣᠺᠯᠣ᠂ ᠳᠣᠲᠣᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠺᠺᠠ) ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠦ ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠠᠢᠢᠪᠸᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ 12 ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ (ᠴᠦ) ᠍ ᠳᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃[5]

12 ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ
ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
(2014 ᠣᠨ)
ᠪᠡᠶᠢᠲᠠᠤ 北投區 257,520
ᠸᠠᠨᠢᠬᠤ᠎ᠠ 萬華區 193,715
ᠸᠢᠨᠱᠠᠨᠢ 文山區 273,921
ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺ 大安區 313,693
ᠳᠠᠲ᠋ᠦᠶᠢᠨ 大同區 130,973
ᠵᠤᠩᠰᠢᠨᠢ 中山區 230,496
ᠵᠢᠨᠵᠢᠨ 中正區 163,388
ᠨᠠᠨᠩᠨ 南港區 121,257
ᠨᠡᠶᠢᠬᠦ 內湖區 285,767
ᠰᠤᠩᠰᠢᠨᠢ 松山區 210,473
ᠰᠢᠯᠢᠨᠢ 士林區 290,455
ᠰᠢᠨᠢ 信義區 229,657

ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠠᠢᠢᠪᠸᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠦ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠪᠢᠽᠢᠨ᠋ᠧᠰ ᠦᠨ ᠲᠥᠪ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ:

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠲᠠᠢᠢᠪᠸᠢ»

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ

  1. Marsh, Robert (1996). The Great Transformation. M. E. Sharpe. ISBN 1563247887. 
  2. Ng, Franklin (1998). The Taiwanese Americans. Greenwood Publishing Group. ISBN 0313297622. 
  3. Taiwan Timeline - Retreat to Taiwan. BBC News (2000).
  4. Methods and Term Definitions. Directorate General of Budget, Accounting and Statistics.
  5. Administrative Districts. Taipei City Government. 2010-07-11 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠲᠠᠢᠢᠪᠸᠢ&oldid=474187》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ