ᠱ ᠤᠮᠺᠧᠨᠲ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠱ ᠤᠮᠺᠧᠨᠲ ᠬᠣᠲᠠ
ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ
ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠤᠷᠢ᠂
ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠴᠠᠭᠠᠳᠤᠬᠢ «ᠮᠸᠭᠠ» ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ

ᠱ ᠤᠮᠺᠧᠨᠲ
ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠱ ᠤᠮᠺᠧᠨᠲ ᠬᠣᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠰᠠᠭ (БНХасУ)
ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ
ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠱ ᠤᠮᠺᠧᠨᠲ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 347 км²
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 506 ᠮ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2013) 667,560 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ (64.8%)
ᠣᠷᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ (14.5%)
ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ (13.7%)
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠱ ᠤᠮᠺᠧᠨᠲ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ
ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ  — ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ - ᠴᠢᠮᠺᠧᠨᠲ᠂
ᠴᠧᠷᠨᠢᠸ᠂ ᠨᠧᠵᠢᠺᠧᠲ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+6)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ +7 7252
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ shymkent.gov.kz

ᠱ ᠤᠮᠺᠧᠨᠲ (ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠱ ᠤᠮᠺᠧᠨᠲ) ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ᠂ 683 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠢᠯᠢ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠮᠠᠲ ᠤᠠᠰᠲᠠᠨ᠎ᠠᠭᠡᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 3 ᠍ ᠷᠲ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠡᠷᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠷᠣᠰ᠂ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠴᠢᠮᠺᠧᠨᠲ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠣᠷᠣᠰ ᠦᠭᠡᠨ ᠦ «ᠴᠢ᠃.» ᠍ ᠢ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ «ᠱ ᠤ᠃.» ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠢ ᠠᠩᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ «ᠴᠢᠮᠺᠧᠨᠲ» ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠥᠪ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠣᠷᠣᠰ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠴᠢᠬᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠵᠢᠳᠬᠦᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ᠃

«ᠺᠧᠨᠲ» ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ «ᠱ ᠤᠮ» ᠍ ᠦᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠱ ᠤᠮᠺᠧᠨᠲ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠯᠮᠠᠲᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ 690 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠦᠨ ᠲᠠᠱᠺᠧᠨᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ 120 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ-ᠲᠦᠺᠧᠰᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠱ ᠤᠮᠺᠧᠨᠲ ᠲᠦ ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ 10 km ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠰᠠᠶᠢᠷᠠᠮ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠍ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠣᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠳ ᠲᠤ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠢᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠬᠣᠺᠠᠨᠳ᠂ 1810 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠬᠤᠷ᠂ 1‍864 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ᠃ 1914 ᠣᠨ ᠳᠤ «ᠴᠧᠷᠨᠢᠸ» ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ 1924 ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠡᠷᠭᠦᠪᠡ᠃ 1930 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠷᠠᠵᠤ 1940 ᠍ ᠊ᠭᠡᠳ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ᠂ 1950 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠡᠷᠴᠢᠮᠲᠡᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠣᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ 1967 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ 1992 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ «ᠱ ᠤᠮᠺᠧᠨᠲ» ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ «ᠴᠢᠮᠺᠧᠨᠲ» ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠴᠢᠮᠺᠧᠨᠲ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ 1897 ᠣᠨ ᠳᠤ 11,194 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃[1] ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ:

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠮᠺᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠢ 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ 629,069 ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃[2] ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ:

ᠬᠠᠳᠠᠮᠠᠯ ᠲᠣᠯᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ
ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠱ ᠤᠮᠺᠧᠨᠲ
ᠴᠢᠮᠺᠧᠨᠲ
ᠠᠩᠭᠯᠢShymkent
Chimkent (ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ)
ᠣᠷᠣᠰᠱ ᠤᠮᠺᠧᠨᠲ
ᠴᠢᠮᠺᠧᠨᠲ (ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ)
ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨChimkent
ᠬᠠᠰᠠᠭᠱ ᠤᠮᠺᠧᠨᠲ
ᠬᠢᠷᠭᠢᠰᠴ ᠤᠮᠺᠧᠨᠲ

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ