ᠱᠺᠣᠳ᠋ᠷᠠᠨ ᠮᠦᠰᠲ᠋ᠠᠹᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠱᠺᠣᠳ᠋ᠷᠠᠨ ᠮᠦᠰᠲ᠋ᠠᠹᠢ
Shkodran Mustafi.jpg
ᠮᠦᠰᠲ᠋ᠠᠹᠢ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠤ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ᠂ 2011 ᠣᠨ᠃
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1992 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 (1992-04-17) (27 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠪᠠᠳ ᠬᠧᠷᠰᠹᠧᠯ ᠳᠤ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.84 ᠮ (6 ᠹᠦᠲ 0 ᠢᠨᠴᠢ)
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠠᠮᠫᠠᠳᠣᠷᠢᠭ᠎ᠠ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ8
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
ᠪᠧᠪᠷᠠ
ᠷᠣᠲ᠋ᠧᠨᠪᠦᠷᠦᠭ
2006–2009ᠬᠠᠨᠪᠦᠦᠭ
2009–2012ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2009–2012ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ0(0)
2012–ᠰᠠᠮᠫᠠᠳᠣᠷᠢᠭ᠎ᠠ49(1)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2007ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ (16-)5(0)
2007–2009ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ (17-)24(5)
2009–2010ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ (18-)6(1)
2010–2011ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ (19-)9(2)
2011–2013ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ (20-)10(3)
2013ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ (21-)2(0)
2014–ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ4(0)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21

ᠱᠺᠣᠳ᠋ᠷᠠᠨ ᠮᠦᠰᠲ᠋ᠠᠹᠢ (ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ Shkodran Mustafi, 1992 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠍ ᠳᠦ ᠪᠠᠳ ᠬᠧᠷᠰᠹᠧᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠠᠮᠫᠠᠳᠣᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃[1]

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠦᠰᠲ᠋ᠠᠹᠢ ᠬᠠᠨᠪᠦᠦᠭ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠥᠷᠥᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ 16-21 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠯᠢᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ 2009 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠫᠠᠳᠣᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃[2]

2014 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠍ ᠳᠦ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠴᠢᠯᠢᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠪᠠᠭᠠᠳᠴᠤ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠍ ᠳᠦ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠭᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ 3 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠧᠷᠣᠮ ᠪᠠᠲ᠋ᠧᠨ ᠢᠡᠶᠢᠭ ᠰᠡᠯᠭᠦᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ
ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ (17-)

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Official Sampdoria website player profile
  2. McLeod, Scott (January 4, 2012). Mustafi Moves On. Everton F.C.. January 4, 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ