ᠱᠸᠨᠶᠠᠩ ᠬᠣᠲᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠱᠸᠨᠶᠠᠩ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠱᠸᠨᠶᠠᠩ (ᠮᠦᠭᠳᠡᠨ) ᠬᠣᠲᠠ
ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠬᠣᠲᠠ

ᠱᠸᠨᠶᠠᠩ
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠱᠸᠨᠶᠠᠩ (ᠮᠦᠭᠳᠡᠨ) ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠴᠡᠭ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of the People's Republic of China.svg ᠬᠢᠲᠠᠳ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠯᠢᠶᠤᠤᠨᠢᠩ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠱᠸᠨᠶᠠᠩ (ᠮᠦᠭᠳᠡᠨ)
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 12,942 км²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2010) 8,106,171 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 630 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+8)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ +86 (0) 24
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ shenyang.gov.cn

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠯᠢᠶᠤᠤᠨᠢᠩ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠱᠸᠨᠶᠠᠩ (ᠮᠦᠭᠳᠡᠨ) ᠬᠣᠲᠠᠣᠳ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 8.1 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠠᠨᠵᠠ ᠪᠠᠷ 沈阳 ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨᠢᠭᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ [Shěnyáng = ᠱᠧᠨᠢ ᠶᠠᠨ] ᠬᠡᠮᠡᠳᠡᠭ᠃ 17 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ 20 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠤᠶᠢᠳᠧᠨ᠂ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ Mukden ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠳᠤ «ᠮᠦᠭᠳᠡᠨ» ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠡᠨᠡ ᠨᠡᠷᠡ ᠠᠯᠢ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠴᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠳᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: ᠱᠸᠨᠶᠠᠩ (ᠮᠦᠭᠳᠡᠨ) ᠬᠣᠲᠠ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ