ᠱᠠᠺᠢᠯ ᠣ'ᠨᠢᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠱᠠᠺᠢᠯ ᠷᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠣ'ᠨᠢᠯ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Shaquille Rashaun O'Neal, 1972 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠍ ᠳᠦ ᠨᠶᠤ-ᠵᠧᠷᠰᠢ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠨᠸᠠᠷᠺ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠷᠣᠯᠢᠨᠳᠣ ᠮᠡᠵᠢᠺᠯᠠᠣᠰ-ᠠᠩᠵᠧᠯᠧᠰ ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰᠮᠠᠠᠮᠢ ᠬᠢᠲᠦᠹᠢᠨᠢᠺᠰ ᠰᠠᠨᠵᠠᠺᠯᠢᠪᠯᠧᠨᠳ ᠺᠠᠸᠠᠯᠧᠷᠰᠪᠣᠰᠲᠠᠨ ᠰᠧᠯᠲ᠋ᠢᠺᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲᠣᠣᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠥᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠳ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠯᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠨᠢ 34 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠺᠣᠪᠢ ᠪᠷᠠᠶᠤᠨ ᠳᠤᠲᠠᠢ 19962004 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠰᠡᠷᠭᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯᠲᠠᠭ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ᠃ ᠣ'ᠨᠢᠯ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠯᠢᠭ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯᠴᠢ᠂ ᠷᠧᠫᠫᠧᠷ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠣᠳᠣ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ TNT ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠲᠥᠯᠦᠭᠴᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠱᠠᠺᠢᠯ ᠣ'ᠨᠢᠯ»

{{1994 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ}} {{1996 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ}}

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ