ᠱᠠᠷᠰᠩ ᠢᠶᠠᠯ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠱᠠᠷᠰᠩ ᠢᠶᠠᠯ
ᠱᠠᠷᠰᠩ ᠢᠶᠠᠯ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ

ᠱᠠᠷᠰᠩ ᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 9 000.

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ