ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠮᠤᠵᠢ
ᠮᠤᠵᠢ
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠮᠤᠵᠢ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of the People's Republic of China.svg ᠬᠢᠲᠠᠳ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠮᠤᠵᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ 17 ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ
ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ 140 ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 157,100 км² (20/33)
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2010) 95,793,065 ᠬᠦᠮᠦᠨ (2/33)
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 610 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ sd.gov.cn

ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ (ᠠᠯᠢ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠱᠠᠩᠳᠤᠨ, ᠰᠢᠨᠢᠳᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ 山东) — ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ) ᠍ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠤᠵᠢ.

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ&oldid=406508》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ