ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠲ᠋ᠢ ᠫᠢᠫᠫᠧᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠲ᠋ᠢ ᠮᠣᠷᠢᠰ ᠫᠢᠫᠫᠧᠨ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Scottie Maurice Pippen, 1965 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠍ ᠳᠤ ᠠᠷᠺᠠᠨᠵᠠᠰ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠪᠦᠦᠭ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ NBA ᠍ ᠲᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (1991—1993, 1996—1998) ᠴᠢᠺᠠᠭᠣ ᠪᠤᠯᠵᠠ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ᠂ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ (1992 ᠪᠣᠯᠤᠨ 1996) ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ NBA ᠍ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ 50 ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠃

ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠲ᠋ᠢ ᠫᠢᠫᠫᠧᠨ — ᠲᠡᠷᠡ 12 ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠳᠬᠣᠨ ᠨᠢ᠃ ᠲᠥᠪ ᠠᠷᠺᠠᠨᠵᠠᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠺᠣᠯᠯᠧᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠷᠲ᠋ᠢ ᠪᠯᠧᠢᠺ[1] ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠲᠠᠨᠢᠵᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲᠣᠳᠣ ᠬᠥᠲᠥᠯᠦᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠵᠣᠷᠳᠠᠨ᠂ ᠫᠢᠫᠫᠧᠨ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠵᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ NBA ᠍ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

21 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 1987 ᠣᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ᠋ᠠᠷ ᠰᠢᠡᠲᠡᠯ ᠰᠤᠫᠧᠷᠰᠣᠨᠢᠺᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠲᠥᠪ ᠣᠯᠳᠧᠨ ᠫᠣᠯᠢᠨᠠᠶᠢᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠣᠯᠢᠵᠤ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠫᠢᠫᠫᠧᠨ ᠢ 6 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ 5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠠᠯᠢᠩᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃[1] 1993-1994 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ 22.0 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃

2005 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠍ ᠳᠦ ᠫᠢᠫᠫᠧᠨᠳ᠋ ᠴᠢᠺᠠᠭᠣ ᠪᠤᠯᠵᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ 33 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠼᠧᠨᠲᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ 23, (ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠵᠣᠷᠳᠠᠨ), 4 (ᠵᠧᠷᠷᠢ ᠰᠣᠯᠠᠨ) ᠪᠣᠯᠤᠨ 10 (ᠪᠣᠪ ᠯᠠᠪ) ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳ ᠮᠥᠩᠬᠡᠷᠡᠴᠡᠢ᠃

2008 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 42 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠫᠢᠫᠫᠧᠨ ᠢ ᠹᠢᠨᠯᠠᠨᠲ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠫᠠᠨ ᠫᠣᠢᠲ (ToPo) ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠸᠸᠳᠡᠨᠡᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠳᠠᠰᠪᠠᠯ ᠳᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠩ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

2010 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠫᠢᠫᠫᠧᠨ ᠢ ᠵᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠪᠬᠢᠮᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠲᠦ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:1990-1991 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:1991-1992 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:1992-1993 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:1995-1996 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:1996-1997 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:1997-1998 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ {{1992 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ}} {{1996 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ}}

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ