ᠰᠺᠢᠹ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠢᠷᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷᠡ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠴᠢ ᠣᠪᠤᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ I ᠵᠠᠭᠤᠨ᠃
ᠰᠺᠢᠹ ᠨᠤᠮᠤ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠰᠺᠢᠹ ᠦᠳ᠃ ᠺᠧᠷᠴᠢ (ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠫᠠᠨᠲ᠋ᠢᠺᠠᠫ), ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ IV ᠵᠠᠭᠤᠨ᠃

ᠰᠺᠢᠹ (ᠭᠷᠧᠺ ᠶᠢᠡᠷ Σκύθαι) ᠪᠣᠯ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠺᠢᠹ ᠦᠳ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠡᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠᠢᠷᠡᠨᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭᠡᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠭᠷᠧᠺᠡᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠴᠢ ᠭᠧᠷᠣᠳᠣᠳ 《ᠲᠡᠦᠬᠡ》 ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠺᠢᠹ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠰᠺᠢᠹ&oldid=331935》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ