ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ
Konungariket Sverige
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ: ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠪᠡᠷ För Sverige i tiden
«ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ»
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ:
ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠪᠡᠷ Du gamla, Du fria
«ᠲᠠ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠢ᠂ ᠲᠠ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠲᠡᠢ»
ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ:
ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠪᠡᠷ Kungssången «ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ»
ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ (ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ)
ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ (ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ)
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ 
(ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ)
Stockholm vapen bra.svg ᠰᠲ᠋ᠣᠺᠣᠭᠯᠮ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 
(2011 ᠤᠨ)
90.8% - ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ[1]
3.0% - ᠹᠢᠨ[2]
6.2% - ᠪᠤᠰᠤᠳ[3][4]
ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯ
 -  ᠸᠠᠩ XVI ᠺᠠᠷᠯ ᠭᠤᠰᠠᠳᠪᠠ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠹᠷ ᠲᠦᠷᠢᠺ ᠷᠠᠶᠨᠹᠧᠯᠳᠲ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠱᠸᠧ᠃ "riksdagen"
ᠷᠢᠺᠠᠰᠳᠠᠭ
«ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ»
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ 
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ
 -  ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 449,964 km2 (57)
 -  ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ (%) 8.7%
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 -  ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ (2011) 9,415,295[5] (88)
 -  ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 20.6 ᠬᠦᠮᠦᠨ/km2 
GDP (ХАЧТ) 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $381.719 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ[6] 
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $40,393[6] 
GDP (ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ) 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $538.237 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ[6] 
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $56,956[6] 
Gini (2005) 23 (ᠪᠠᠭ᠎ᠠ
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ (2010) 0.885[7] (ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ) (9)
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠺᠷᠣᠨ (Ls) (SEK)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ТЕЦ (GMT+1)
 -  ᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ТЕЗЦ (GMT+2)
ᠳ᠋ᠦᠮᠠᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ .se1
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ +46
1ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠤᠯᠠ .eu ᠍ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ

ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ, ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ (ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡ: Konungariket Sverige) ᠨᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠲᠤ ᠰᠺᠠᠨᠳᠢᠨᠠᠪ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠨᠣᠷᠳᠢᠺ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠰᠲ᠋ᠣᠺᠣᠭᠯᠮ. ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ (ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ), ᠹᠢᠨᠯᠠᠨᠲ (ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ), ᠰᠺᠠᠭᠧᠷᠷᠠᠺᠺᠠᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠧᠭᠠᠲᠥᠷᠧᠰᠤᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ (ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ) ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠯᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠲᠡᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ (ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ). ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠫᠣᠯᠢᠰᠢᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰᠯᠢᠲ᠋ᠤᠠᠨᠢᠶ ᠠᠯᠠᠲ᠋ᠸᠪᠢᠶ ᠠᠡᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ (ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ) ᠥᠷᠧᠰᠤᠨᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠡᠭᠡᠷᠡ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ 1995 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨᠳ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

449,964 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠥᠷᠥᠨᠡᠲᠦ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠲᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠲᠠᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 84 ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ 1.3 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ᠃ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦ 90 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷ ᠦᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠡᠩ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠢ ᠨᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠢᠺᠧᠠᠸᠣᠯᠢᠪᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠲᠠᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨᠢᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ 1 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷᠵᠡᠰᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠡᠺᠰᠫᠣᠷᠲᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ 1890 ᠍ ᠊ᠭᠡᠳ ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠡᠷᠴᠢᠮᠲᠡᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠨ 20 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠣᠫ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ ᠬᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠤᠲᠠᠮᠠᠭ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠨᠣᠪᠧᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠍ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ᠃

100 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠰᠢᠪ ᠲᠦᠴᠦᠳ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠷᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠳᠪᠦᠷᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠭᠠᠴᠢᠳ ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠡᠰᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Befolkningsstatistik. www.scb.se. 2009-06-16 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. På lördag kan 440 000 flagga blått och vitt (Swedish). www.scb.se (2008-12-05). 2009-06-16 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. Summary of Population Statistics 1960–2008. www.scb.se. 2010-06-03 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. Note that Swedish-speaking Finns or other Swedish-speakers born outside Sweden might self-identify as Swedish despite being born abroad. Moreover, people born within Sweden may not be ethnic Swedes.
  5. Befolkningsstatistik. Statistiska centralbyrån. 2010-05-18 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  6. 6.0 6.1 6.2 6.3 Sweden. International Monetary Fund. 2012-04-22 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  7. Human Development Report 2010. United Nations (2010). 5 November 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ&oldid=432359》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ