ᠰᠲ᠋ᠢᠸᠧᠨ ᠹᠯᠧᠲ᠋ᠴᠧᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠲ᠋ᠢᠸᠧᠨ ᠹᠯᠧᠲ᠋ᠴᠧᠷ
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠰᠲ᠋ᠢᠸᠧᠨ ᠺᠧᠨᠨᠡᠲ ᠹᠯᠧᠲ᠋ᠴᠧᠷ
ᠥᠨᠳᠥᠷ6 ft 1 in (1.85 ᠮ)
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠩᠭᠯᠢᠸᠭᠳᠤᠧᠷᠭᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ10
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
2000–2004ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠬᠢᠪᠧᠷᠨᠢᠶᠠᠨ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2004–2009ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠬᠢᠪᠧᠷᠨᠢᠶᠠᠨ156(43)
2009–2010ᠠᠩᠭᠯᠢᠪᠧᠷᠨᠯᠢ35(8)
2010–ᠠᠩᠭᠯᠢᠸᠭᠳᠤᠧᠷᠭᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ5(2)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2007ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠱᠣᠲᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
(20 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤ)[1]
6(1)
2006–2008ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠱᠣᠲᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
(21 ᠍ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤ)
7(5)
2007ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ B[2]1(0)
2008–ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋[3]8(1)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 12:16, 2010 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 (UTC).

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2010 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30

ᠰᠲ᠋ᠢᠸᠧᠨ ᠺᠧᠨᠨᠡᠲ ᠹᠯᠧᠲ᠋ᠴᠧᠷ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Steven Kenneth Fletcher, 1987 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠸᠭᠳᠤᠧᠷᠭᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠹᠯᠧᠲ᠋ᠴᠧᠷ ᠨᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠱᠷᠣᠫᠠᠰᠢᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠱᠷᠦ᠋ᠰᠪᠧᠷᠢ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ 10 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠹᠯᠧᠲ᠋ᠴᠧᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠥᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠯᠠᠨᠠᠷᠺᠰᠢᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠯᠲ᠋ᠣᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠷᠤ ᠨᠡᠭᠦᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠠᠢ᠃ 2000 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠦᠦ ᠱᠣᠲᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠢᠪᠧᠷᠨᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠦ᠂[4] ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠱᠣᠲᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠯᠢᠭᠢ ᠳᠦ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ 150 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ 43 ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠡᠶᠢᠵᠢᠭᠡ᠃ 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠪᠧᠷᠨᠯᠢ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠮᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠤᠶᠤ 3 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠹᠦᠨᠲ ᠰᠲ᠋ᠧᠷᠯᠢᠨ ᠢᠡᠭᠡᠷᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠳᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ 2009-10 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠧᠷᠨᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠸᠭᠳᠤᠧᠷᠭᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠍ ᠳᠦ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ 6.5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠫᠦᠨᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠮᠥᠨ ᠯᠠ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠮᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃[5] ᠹᠯᠧᠲ᠋ᠴᠧᠷ 2–1 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢᠪᠠᠭ ᠢ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠣᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃[6]

ᠹᠯᠧᠲ᠋ᠴᠧᠷ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠱᠣᠲᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ ᠬᠣᠷᠸᠠᠲ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠺᠧᠨᠨᠢ ᠮᠢᠯᠨᠧᠷ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ 1-1 ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠥᠭᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃[7]

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠳ[8]
# ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
1 2009 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠬᠠᠮᠫᠳᠧᠨ ᠫᠠᠷᠺᠭᠯᠵᠣᠭᠣᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋  ᠠᠶᠠᠰᠯᠠᠨᠲ 2–1 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ .ᠰᠣᠨ

ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠍ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ᠃[9]
ᠪᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠯᠢᠭᠢ ᠴᠣᠮᠣ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ
ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ
ᠬᠢᠪᠧᠷᠨᠢᠶᠠᠨ 2003–04 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
2004–05 20 5 4 0 2 0 0 0 26 5
2005–06 34 8 4 2 2 0 1 0 41 10
2006–07 31 6 5 1 5 4 3 1 44 12
2007–08 32 13 2 0 1 1 0 0 35 14
2008–09 34 11 1 0 1 0 2 0 38 11
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 156 43 16 3 11 5 6 1 189 52
ᠪᠧᠷᠨᠯᠢ 2009–10 35 8 1 1 2 3 0 0 38 12
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 35 8 1 1 2 3 0 0 38 12
ᠸᠭᠳᠤᠧᠷᠭᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ 2010–11 5 2 0 0 2 1 0 0 7 3
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 195 53 17 4 13 8 6 1 231 66

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺᠯᠥ᠋ᠪ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠢᠪᠧᠷᠨᠢᠶᠠᠨ

ᠱᠣᠲᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ : 2007

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Steven Fletcher – U20 Squad, Scottish Football Association.
  2. Steven Fletcher – B Squad, Scottish Football Association.
  3. Steven Fletcher – A Squad, Scottish Football Association.
  4. Coates, Jonathan. Easter Road call-up spared Fletcher a soldier's life, The Scotsman, 25 November 2006.
  5. "Burnley striker Steven Fletcher makes Wolves switch", BBC Sport, 3 June 2010 
  6. "Wolverhampton 2-1 Stoke", BBC Sport, 14 August 2010 
  7. Moffat, Colin. "Scotland 1–1 Croatia", BBC Sport website, 26 March 2008 
  8. Scores and results list Scotland's goal tally first
  9. Soccerbase.com. Soccerbase.com. 2010-01-08 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ