ᠰᠲ᠋ᠠᠦ᠋ᠷᠣᠫᠣᠯᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠲ᠋ᠠᠦ᠋ᠷᠣᠫᠣᠯᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ)
ᠰᠲ᠋ᠠᠦ᠋ᠷᠣᠫᠣᠯᠢᠰᠺ ᠦ ᠺᠷᠠᠢ (ᠣᠷᠣᠰ)
Map of Russia - Stavropol Krai (2008-03).svg
ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠲ᠋ᠠᠦ᠋ᠷᠣᠫᠣᠯᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ<tr bgcolor="#E5E4E2">

<th align="center">ᠰᠦᠯᠳᠡ</th> <th align="center">ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ</th> </tr><tr> <th style="vertical-align:middle; text-align:center;">Coat of Arms of Stavropol kray.png
</th> <th style="vertical-align:middle; text-align:center;">Flag of Stavropol Krai.svg
</th></tr>

ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ: n/a
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠰᠲ᠋ᠠᠦ᠋ᠷᠣᠫᠣᠯᠢ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 1934 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10
ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ
ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ
ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ
ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ
ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ
ᠺᠣᠳ᠋ 26
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ
- ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠡᠰ
66,500 км²
66500
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠵᠦᠢ (2002 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ)
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ
- ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠡᠰ
- ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠯ
- ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ
- ᠬᠥᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ
2,735,139 ᠬᠦᠮᠦᠨ
16
41.1 ᠬᠦᠮᠦᠨ / км²
56.0%
44.0%
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠣᠷᠣᠰ
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠸᠠᠯᠧᠷᠢ ᠭᠠᠧᠦᠢᠰᠺ ᠦ<tr><td>ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ</td><td>ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠢ ᠺᠣᠸᠠᠯᠧᠨᠺᠣ</td></tr>
ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮ
ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠰᠲ᠋ᠠᠦ᠋ᠷᠣᠫᠣᠯᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
http://www.stavkray.ru/

ᠰᠲ᠋ᠠᠦ᠋ᠷᠣᠫᠣᠯᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ (ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠲ᠋ᠠᠦ᠋ᠷᠣᠫᠣᠯᠢᠰᠺ ᠦ ᠺᠷᠠᠢ) ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠰᠲ᠋ᠠᠦ᠋ᠷᠣᠫᠣᠯᠢ ᠬᠣᠲᠠ᠃

ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠺᠠᠸᠬᠠᠰᠠᠳᠠ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠷᠣᠰᠣᠲᠤᠪ ᠮᠤᠵᠢᠺᠷᠠᠰᠣᠨᠠᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠺᠠᠷᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ-ᠴᠧᠷᠺᠧᠰᠺᠠᠪᠠᠷᠳᠢᠨ᠎ᠠ-ᠪᠠᠯᠺᠠᠷᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠣᠰᠧᠲ-ᠠᠯᠠᠨᠢᠴᠧᠴᠡᠨᠢᠳᠠᠭᠧᠰᠲ᠋ᠠᠨᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠮᠠᠬᠠᠶᠢᠯ ᠭᠣᠷᠪᠠᠴᠧᠸᠶᠦᠷᠡᠢ ᠠᠨᠳᠠᠷᠣᠫᠣᠪᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠰᠣᠯᠵᠧᠨᠢᠼ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤᠰ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠥᠷᠥᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃

ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

RTZ2.png

ᠰᠲ᠋ᠠᠦ᠋ᠷᠣᠫᠣᠯᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠰ ᠪᠤᠶᠤ UTC+3 ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠡᠶᠢᠨ ᠦᠶᠡᠳᠡᠭᠡ UTC+4 ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃


Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: Category:Stavropol Krai

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ