ᠰᠯᠣᠸᠧᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠰᠯᠣᠸᠧᠨᠢ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠰᠯᠣᠸᠧᠨ ᠤᠯᠤᠰ
Republika Slovenija
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ:
Zdravljica ᠍ ᠍ ᠤᠨ 7 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠱᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠺᠣ ᠫᠷᠧᠮᠷᠯᠡᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ
《ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ》
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ 
(ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ)
ᠯᠦᠪᠯᠢᠩ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠯᠣᠸᠧᠨ
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠫᠠᠷᠯᠠᠮᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳᠠᠨᠢᠯᠠ ᠲᠶᠷᠺ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠶᠠᠨᠧᠽ ᠶᠠᠩᠰᠠ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ
 -  ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 20,273 km2 (153)
 -  ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ (%) 0.7[1]
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 -  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ (2011) 2,050,189[2] (145)
 -  ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ (2002) 1,964,036 
 -  ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 101[3] ᠬᠦᠮᠦᠨ/km2 
GDP (ХАЧТ) 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $58.979 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ[4] 
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $29,179[4] 
GDP (ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ) 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $52.430 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ[4] 
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $25,939[4] 
Gini (2007) 28.4 (ᠪᠠᠭ᠎ᠠ
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ (2011) 0.884 [5] (ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ) (21)
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ (€) (EUR)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ +1
ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ
ᠳ᠋ᠦᠮᠠᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ .si
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ +386

ᠰᠯᠣᠸᠧᠨ, ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠰᠯᠣᠸᠧᠨ ᠤᠯᠤᠰ (ᠰᠯᠣᠸᠧᠨ ᠪᠡᠷ Republika Slovenija) ᠨᠢ ᠲᠥᠪ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠯᠦᠪᠯᠢᠩ.

ᠰᠯᠣᠸᠧᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨᠸᠧᠨᠧᠼ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ (ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ), ᠺᠠᠷᠠᠨᠲ᠋ᠠᠨᠢᠢ ᠸᠠᠩᠯᠢᠭ (ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠯᠣᠸᠧᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ), ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨᠬᠠᠪᠰᠪᠦᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠨᠯᠢᠭᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ (ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ-ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ), ᠰᠯᠣᠸᠧᠨ᠂ ᠬᠣᠷᠪᠠ ᠳᠤ᠂ ᠰᠧᠷᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰᠰᠧᠷᠪᠢ᠂ ᠬᠣᠷᠪᠠ ᠳᠤ᠂ ᠰᠯᠣᠸᠧᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ (1929 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠶᠣᠭᠣᠰᠯᠠᠪ ᠤᠨ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ); ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ 2 ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ (ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ) ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ 1941-1945 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ᠂ ᠢᠲᠠᠯᠢ᠂ ᠤᠩᠭᠠᠷᠢ᠂ ᠬᠣᠷᠸᠠᠲ ᠲᠤ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ 1945 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ 1991 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠤ ᠶᠣᠭᠣᠰᠯᠠᠪ ᠤᠯᠤᠰᠠᠳᠠ ᠪᠠᠲᠤᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠧᠦ᠋ᠷᠣ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ - ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠽᠣᠨᠱᠧᠩᠭᠧᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ North Atlantic Treaty Organization ᠍ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Površina ozemlja in pokrovnost tal, določena planimetrično, 2005 (Slovene, English). Statistical Office of the Republic of Slovenia. 2 February 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. Population, Slovenia, 1 January 2011 – final data. Statistical Office of the Republic of Slovenia (29 April 2011).
  3. Gostota naseljenosti, 1. 7. (Slovene, English). Statistical Office of the Republic of Slovenia. 2 February 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 Slovenia. International Monetary Fund. 20 September 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  5. Human Development Report 2010. United Nations (2010). 2 November 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠰᠯᠣᠸᠧᠨ&oldid=367159》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ