ᠰᠯᠣᠸᠠᠺ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠰᠯᠣᠸᠠᠺ ᠤᠯᠤᠰ
Slovenská republika
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ:
ᠰᠯ ᠺ᠃ 《Nad Tatrou sa blýska》
«ᠲᠠᠲᠠᠷ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠠᠬᠢᠪᠠ»
ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠲᠢᠪ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨ (ᠤᠯᠠᠪᠢᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ) ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠯᠣᠸᠠᠺ ᠤᠯᠤᠰ/ᠣᠷᠣᠨ ᠤ (ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ) ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ
ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠲᠢᠪ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨ (ᠤᠯᠠᠪᠢᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ) ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠯᠣᠸᠠᠺ ᠤᠯᠤᠰ/ᠣᠷᠣᠨ ᠤ (ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ) ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ 
(ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ)
Coat of Arms of Bratislava.svg ᠪᠷᠠᠲ᠋ᠢᠰᠯᠠᠪ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠯᠣᠸᠠᠺ ᠬᠡᠯᠡ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 
(2011 ᠤᠨ)
80.7% - ᠰᠯᠣᠸᠠᠺ
8.5% - ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ
2.0% - ᠴ ᠢᠶᠠᠨ
8.4% - ᠪᠤᠰᠤᠳ[1]
ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠰᠯᠣᠸᠠᠺ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠫᠠᠷᠯᠠᠮᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠠᠨᠳᠠᠷᠢ ᠺᠢᠰᠺᠠ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠷᠣᠪᠧᠷᠲ ᠹᠢᠴᠠ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠰᠯ ᠺ᠃ 《Národná rada》
(«ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ»)
ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨ᠂ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳᠦᠷ
 -  ᠴᠧᠬᠣᠰᠯᠣᠸᠠᠺ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ 1993 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ
 -  ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 49,035 km2 (129)
 -  ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ (%) ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 -  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ (2011) 5,445,324[2] (111)
 -  ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ (2011) 5,397,036 
 -  ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 111 ᠬᠦᠮᠦᠨ/km2 
GDP (ХАЧТ) 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $126.916 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ[3] 
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $23,304[3] 
GDP (ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ) 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $96.089 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ[3] 
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $17,643[3] 
Gini (2005) 26 (ᠪᠠᠭ᠎ᠠ
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ (2011) 0.834[4] (ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ) (35)
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ (€)1 (EUR)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ТЕЦ (GMT+1)
 -  ᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ТЕЗЦ (GMT+2)
ᠳ᠋ᠦᠮᠠᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ .sk2
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ +421
12009 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠰᠯᠣᠸᠠᠺ ᠺᠷᠣᠨᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃
2ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠤᠯᠠ .eu ᠍ ᠍ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠰᠯᠣᠸᠠᠺ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠴᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠥᠪ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠴᠧᠺ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠨᠢ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨᠲᠠᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠪᠷᠠᠲ᠋ᠢᠰᠯᠠᠪ. ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠNorth Atlantic Treaty Organization, ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠍ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ᠃

ᠰᠯᠣᠸᠠᠺ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠧᠺᠲᠡᠢ ᠲᠥᠰᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ 10 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠷᠠᠪᠢ ᠍ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠯᠣᠸᠠᠺ ᠤᠳ ᠴᠧᠬᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠃ 10 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨᠠ ᠠᠴᠠ 1918 ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠯᠣᠸᠠᠺᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ 19 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠴᠧᠺ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠯᠣᠸᠠᠺᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠬᠡᠭᠡᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ 《ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠴᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ 1918 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 ᠍ ᠍ ᠳᠦ ᠴᠧᠬᠣᠰᠯᠣᠸᠠᠺ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 1993 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠍ ᠍ ᠳᠦ ᠰᠯᠣᠸᠠᠺ ᠤᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠰᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. http://portal.statistics.sk/files/tab.11.pdf
  2. Statistics Slovakia. Retrieved 30 September 2011.
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 Slovakia. International Monetary Fund. 21 April 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. Human Development Report 2010. United Nations (2010). 5 November 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠰᠯᠣᠸᠠᠺ&oldid=397079》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ