ᠰᠯᠠᠪ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

██ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠯᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ

██ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠰᠯᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ

██ ᠤᠷᠳᠤ ᠰᠯᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ

1948 ᠣᠨ ᠤ ᠫᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷᠮᠠᠢ ᠰᠯᠠᠪ ᠲᠤᠭ

ᠰᠯᠠᠪ (ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠯᠠᠸᠶᠠᠨ) ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ-ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠯᠠᠪ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠰᠯᠠᠸ ᠤᠳ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 315-340 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠯᠠᠪ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠᠠᠷᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠰᠯᠠᠪ (ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠣᠷᠣᠰᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ), ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠯᠠᠪ (ᠫᠣᠯᠢᠰᠢᠴᠧᠺᠰᠯᠣᠸᠠᠺ), ᠤᠷᠳᠤ ᠰᠯᠠᠪ (ᠰᠧᠷᠪᠢᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠᠪᠣᠰᠣᠨᠢᠰᠯᠣᠸᠧᠨᠮᠠᠺᠧᠳᠠᠨᠴᠧᠷᠨᠤᠭᠠᠷ) ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ 400 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠰᠯᠠᠪ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠯᠠᠪ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ 150 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ᠂ 60 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ᠂ 50 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨᠴᠤᠳ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠥᠨ 11 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠧᠬ᠂ 10.5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠧᠷᠪ᠂ 10 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢ᠂ 10 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠧᠯ ᠢᠶᠠᠷᠤᠰᠢ᠂ 8 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠷᠪᠠ ᠳᠤ᠂ 7 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠯᠣᠸᠠᠺ᠂ 3 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠣᠨᠢ᠂ 3 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠺᠧᠳᠠᠨ᠂ 2.5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠯᠣᠸᠧᠨ᠂ 700 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠴᠧᠷᠨᠠᠭᠷᠴᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠰᠯᠠᠪ ᠬᠦᠮᠦᠰ 6-10 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠾᠷᠢᠰᠤᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨᠲᠠᠨ ᠪᠣᠯᠴᠣᠭᠤᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠰᠯᠠᠸ ᠤᠳ ᠦᠨᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠯᠠᠸ ᠤᠳ ᠺᠠᠲ᠋ᠣᠯᠢᠭ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠤᠷᠳᠤ ᠰᠯᠠᠸ ᠤᠳ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠰᠣᠨᠢᠴᠤᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠴᠧᠬᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠡᠰᠡ ᠰᠢᠲᠦᠳᠡᠭ᠃

ᠦᠰᠦᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠺᠠᠲ᠋ᠣᠯᠢᠭ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

File:Migration of Serbs2.png File:Migration of Serbs1.png File:Great serb migration.png XIII-ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠰᠯᠠᠪ&oldid=409805》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ