ᠰᠪᠠᠽᠢᠯᠠᠨ ᠳᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠪᠠᠽᠢᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ: 《Siyinqaba》(ᠰᠪᠠᠲ᠋ᠢ)
《ᠪᠢᠳᠡ ᠴᠠᠶᠢᠵᠠ ᠮᠡᠲᠦ》

《ᠪᠢᠳᠡ ᠣᠨᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠲᠦ》 《ᠪᠢᠳᠡ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠨᠢᠭᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ》
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ
 -  ᠬᠠᠭᠠᠨ III ᠮᠰᠪᠠᠲ᠋ᠢ
 -  ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠲ᠋ᠣᠮᠪᠢ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠪᠠᠷᠨᠠᠪᠠᠰ ᠰᠢᠪᠦ᠋ᠰᠢᠰᠣ ᠳᠯᠠᠮᠠᠨᠢ
 -  ᠳᠡᠳ᠋ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠲᠧᠮᠪᠠ ᠨ᠃ ᠮᠠᠰᠤᠺᠦ᠋
 -  ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ (%) 0.9
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 -  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ () 1,185,000[1] 
 -  ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ () 1,018,449 
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ  0.547 (141)
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠯᠢᠯᠠᠩᠭᠧᠨᠢ )
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ +2
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ 268

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Department of Economic and Social Affairs Population Division. "World Population Prospects, Table A.1" (PDF). 2008 revision. United Nations. Retrieved on 2010-05-05.

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ