ᠰᠧᠺᠦᠶᠢᠨᠳ᠋

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠧᠺᠦᠶᠢᠨᠫ
Flashingsecond.gif
ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠧᠺᠦᠶᠢᠨᠳ᠋ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ 1 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠨᠢᠪᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ
ᠲᠣᠪᠴᠢᠬᠠᠨ
ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ СИ ᠍ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ
ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ
ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠰᠧᠺ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠰ

ᠰᠧᠺᠦᠶᠢᠨᠳ᠋ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ СИ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠰ (ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ: s). ᠴᠠᠭ ᠢ 60 ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠍ ᠢ 60 ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ 1 ᠰᠧᠺᠦᠶᠢᠨᠳ᠋ ᠶᠤᠮ᠃

ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 1000 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ 1960 ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ 1 ᠰᠧᠺᠦᠶᠢᠨᠳ᠋ ᠍ ᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ 1 ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠤᠨ 1/86,400 ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠴᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠣᠳᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1960 ᠍ ᠠᠴᠠ 1967 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠰᠧᠺᠦᠶᠢᠨᠳ᠋ ᠍ ᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠬᠤ ᠣᠷᠪᠢᠲ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡᠲᠡᠢ ᠵᠢᠱᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

СИ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

СИ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰᠢᠯ ᠦᠳ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠧᠺᠦᠶᠢᠨᠳ᠋ ᠍ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠭᠱᠠᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠧᠺᠦᠶᠢᠨᠳ᠋ ᠍ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠳᠦᠷᠰᠠᠷ᠎ᠠᠵᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠭ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:СИ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ