ᠰᠧᠷᠪᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
«ᠰᠧᠷᠪ᠂ ᠰᠧᠷᠪᠢ» ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠬᠣᠯᠪᠣᠨ ᠠᠮᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠪᠠᠰᠠ «ᠰᠧᠷᠪ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ» ᠍ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃
<tr class="mergedbottomrow"> </tr>
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠰᠧᠷᠪ ᠤᠯᠤᠰ
ᠷᠧᠫᠦᠪᠯᠢᠺᠠ ᠰᠷᠪᠢјᠠ (ᠰᠧᠷᠪ)
ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ:
«ᠪᠣᠵᠧ ᠫᠠᠷᠪᠠᠳᠧ» (ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ)
ᠹᠠᠢᠢᠯ:Serbian National Anthem instrumental.ogg

ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠧᠷᠪ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠺᠣᠰᠪᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ
ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠧᠷᠪ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠺᠣᠰᠪᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯᠪᠧᠯᠭᠠᠷᠢᠳᠤ
ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠣᠪᠢ-ᠰᠠᠳᠠᠨᠢᠰᠢ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠧᠷᠪ ᠬᠡᠯᠡ
ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠺᠢᠷᠢᠯᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 
(2010 ᠤᠨ)
ᠰᠧᠷᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ →
(ᠺᠣᠰᠣᠪᠣᠭ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠪᠠᠯ)
83.3% – ᠰᠧᠷᠪ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
3.5% – ᠮᠠᠵᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
2.0% – ᠴ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ
11.2% – ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ
 -  ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ 100% – ᠰᠧᠷᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
(ᠰᠧᠷᠪ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ)
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠢᠭᠯᠢᠮᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ
᠂ ᠫᠠᠷᠯᠠᠮᠧᠨᠲ ᠤᠨ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠠᠢ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠲᠣᠮᠢᠰᠯᠠᠪ ᠨᠢᠺᠣᠯᠢᠴᠢ (2012)
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠸᠴᠢᠴ (2014)
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ «ᠨᠠᠷᠣᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠺᠦ᠋ᠫᠰᠳᠢᠨᠠ»
(ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ)
ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠣᠨ ᠴᠠᠭ
 -  850 ᠣᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠠ 
 -  1345 ᠣᠨ ᠰᠧᠷᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ 
 -  1878 ᠣᠨ ᠣᠰᠮᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ 
 -  2006-06-05 ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠧᠨᠧᠭᠷᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ 
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ
 -  ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 88,361 km2 (112)
 -  ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ (%) 0.13 ᠬᠤᠪᠢ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 -  ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ (2013) 7,243,007 ᠬᠦᠮᠦᠨ (ᠺᠣᠰᠪᠣ ᠶᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ) [1] (100)
 -  ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 92.8 ᠬᠦᠮᠦᠨ/km2 
GDP (ХАЧТ) 2013 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ 81.125 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ $[2] ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ GDP  ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠦ 76  ᠳᠦ
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ 11,268 $[2] ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠣᠨᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ GDP  ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠦ82 ᠳᠦ
GDP (ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ) 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ 43.7 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ $[2]  ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠦ79 ᠳᠦ
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ 5,906 $[2] 
Gini (2011) 28.2 (ᠪᠠᠭ᠎ᠠ
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ (2010) 0.769[3] (ᠰᠠᠶᠢᠨ) (64)
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠰᠧᠷᠪ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠷ (RSD)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ТЕЦ (GMT+1)
 -  ᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ТЕЗЦ (GMT+2)
ᠤᠲᠠᠰᠤ᠂ ᠳᠣᠮᠡᠢ ᠶᠢᠨ +381 / .rs .ᠰᠷᠪ
ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ RS, SRB / БНСерУ
ᠰᠧᠷᠪ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ  (ᠠᠩᠭᠯ᠃)
ᠰᠧᠷᠪ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ  (ᠠᠩᠭᠯ᠃)

ᠰᠧᠷᠪᠢ (ᠰᠧᠷᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠷᠪᠢјᠠ᠂ Srbija), ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠰᠧᠷᠪᠢ ᠤᠯᠤᠰ (ᠰᠧᠷᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠷᠧᠫᠦᠪᠯᠢᠺᠠ ᠰᠷᠪᠢјᠠ᠂ Republika Srbija) ᠨᠢ ᠲᠥᠪᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠯᠺᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ; ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ; ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠠᠺᠧᠳᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰᠠᠯᠪᠠᠨᠢ[4]; ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠᠪᠣᠰᠣᠨᠢ-ᠭᠧᠷᠼᠣᠭᠣᠪᠢᠨᠮᠣᠨᠲ᠋ᠧᠨᠧᠭᠷᠣ᠋ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠧᠯᠭᠠᠷᠢᠳᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ 2006 ᠣᠨ ᠳᠤ "ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ" ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠠᠢ[5]ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠴᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠴᠤ ᠰᠧᠷᠪᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠳᠤᠨᠠᠢᠰᠠᠪᠠᠲᠤᠰᠠᠴᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠦᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ 2,000 km ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠳᠠᠭ[6] ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠪᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ[7]

ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ᠂ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ᠂ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠰᠧᠷᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠯᠺᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠰᠧᠷᠪ ᠦᠳᠡᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ 16 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠮᠥᠬᠥᠵᠦ᠂ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠹᠧᠣᠳᠠᠯ ᠤᠳ᠂ ᠣᠰᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨᠸᠧᠨᠧᠼᠢᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ 1817 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠰᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠧᠷᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨᠯᠢᠭ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠲᠥᠪ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤᠯᠠᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ[8]᠃ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ 1878 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠯᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ 1912 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠺᠣᠰᠪᠣ ᠶᠢ ᠣᠰᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ[9]

ᠲᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠶᠢᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠤ ᠶᠣᠭᠣᠰᠯᠠᠪ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠡᠢ᠃ 1990 ᠍ ᠊ᠭᠡᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠭᠣᠰᠯᠠᠪ ᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ 2006 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠧᠨᠧᠭᠷᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭᠯᠠᠯ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠧᠷᠪᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠰᠧᠷᠪᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠡᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠷᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠲᠥᠪ ᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨᠳ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ[10]

2008 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠺᠣᠰᠪᠣᠭᠡᠶᠢᠨ ᠫᠠᠷᠯᠠᠮᠧᠨᠲ ᠰᠧᠷᠪᠢ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠰᠧᠷᠪᠢ ᠨᠢ ᠺᠣᠰᠣᠪᠣᠭ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ 1244 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠰᠧᠷᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠥᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠺᠣᠰᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ 192 ᠣᠷᠣᠨ ᠤ 60 ᠨᠢ ᠺᠣᠰᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠰᠧᠷᠪᠢ&oldid=432179》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ