ᠰᠧᠮᠧᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠧᠮᠧᠢ ᠬᠣᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠰᠠᠭ
ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ
ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠰᠧᠮᠧᠢ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 210 км²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ 331.5 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 67.3% ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠠᠭ᠂ 27.9% ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ akimsemey.gov.kz (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ)

ᠰᠧᠮᠧᠢ (ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠧᠮᠧᠢ; ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 2007 ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠧᠮᠢᠫᠠᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨᠰᠺ, ᠣᠳᠣ ᠰᠧᠮᠧᠢ) — ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ᠂ 33 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ.

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠰᠧᠮᠧᠢ&oldid=405101》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ