ᠠᠲᠯᠠᠨ᠋ᠲᠠ ᠬᠣᠺᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠰᠧᠨᠲ-ᠯᠤᠢᠰ ᠬᠣᠺᠰ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠢᠨᠹᠣᠪᠣᠺᠰ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠠᠲᠯᠠᠨ᠋ᠲᠠ ᠬᠣᠺᠰ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Atlanta Hawks) ᠨᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠵᠢᠶᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠲᠯᠠᠨ᠋ᠲᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠪᠥᠰᠡᠡᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠣᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ 1946 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠰᠰᠢᠰᠢᠫᠢᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠹᠹᠠᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠽᠣᠨᠰ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ 1951 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠸᠢᠰᠺᠣᠨᠰᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠢᠯᠤᠣᠺᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠨᠡᠭᠦᠨ ᠮᠢᠯᠤᠣᠺᠢ ᠬᠣᠺᠰ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ 1955-56 ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠰᠰᠤᠷᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠰᠧᠨᠲ-ᠯᠤᠶᠢᠰ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠺᠰ 13 ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠦᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠢ 1968 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠵᠢᠶᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠲᠯᠠᠨ᠋ᠲᠠ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠱᠣᠩᠬᠣᠷ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠵᠢᠯ ᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ NBA ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠲᠯᠠᠨ᠋ᠲᠠ ᠬᠣᠺᠰ ᠨᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠺᠰ ᠤᠳ 1946 ᠣᠨ ᠳᠤ НБЛ (ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ/National Basketball League) ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠹᠹᠠᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠽᠣᠨᠰ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠯᠯᠢᠨᠣᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠷᠯᠢᠨᠷᠣᠺ ᠠᠶᠢᠯᠧᠨᠳᠠᠶᠣᠸᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠸᠧᠩᠫᠣᠷᠲ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠷᠠᠢ-ᠰᠢᠲ᠋ᠢᠰ ᠪᠯᠠᠢᠺᠬᠣᠺᠰ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠯᠠᠢᠺxᠣᠣᠺᠰ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠳ 12 ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ᠂ 4 ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠨ 1949 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ 17 ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃ ᠪᠯᠠᠢᠺxᠣᠣᠺᠰ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠷᠧᠳ ᠠᠦ᠋ᠷᠪᠠᠬᠤ ᠍ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ NBA ᠍ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠫᠯᠧᠢ ᠣᠹᠹ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠤᠶᠤ 1950 ᠣᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠮ NBA ᠍ ᠦᠨ 50 ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠᠭᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠪ ᠺᠣᠦᠽᠢ ᠶᠢ (ᠪᠣᠪ ᠰᠡᠯᠲᠡᠺᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠦ 6 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠴᠢᠺᠠᠭᠣ ᠰᠲ᠋ᠠᠭᠰᠠ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠵᠠᠷᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠪᠠᠭ 1951 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠯᠤᠣᠺᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠨᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠺᠰ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ 1953 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠨᠢ МВП ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠪ ᠫᠧᠲ᠋ᠲ᠋ᠢᠲᠢᠭᠢᠭ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲᠯᠠᠪ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠠᠭ ᠣᠯᠢᠭᠲᠠᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ 1955 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠧᠨᠲ-ᠯᠤᠶᠢᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠵᠢ ᠪᠡᠨ᠃ ᠪᠠᠭ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠠᠭᠧᠨᠲ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠢ ᠶᠢ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ 1957 ᠣᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ 1957 ᠣᠨ ᠤ ᠹᠢᠨᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ ᠰᠡᠯᠲᠡᠺᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠴᠢ 7 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ 2 ᠍ ᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠴᠠᠭ ᠰᠤᠩᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ 1958 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠠᠯᠧᠺᠰ ᠬᠠᠨᠤᠮᠲᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠹᠢᠨᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠨ ᠰᠡᠯᠲᠡᠺᠰᠴᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠡᠢ 6 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠵᠢ ᠮᠥᠷᠥᠭᠡᠳᠦᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠣᠺᠰ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢᠬᠢ 10 ᠵᠢᠯ NBA ᠍ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 1960 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠳ᠋ ᠮᠠᠺᠠᠦ᠋ᠯᠧᠢ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠹᠢᠨᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠦᠰᠲᠡᠨ ᠰᠡᠯᠲᠡᠺᠰ ᠲᠡᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠴᠢ 7 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠯ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠪᠡ᠃ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠯᠢᠩᠨᠢ ᠸᠢᠺᠡᠩᠰᠡᠡᠶᠢᠭ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠹᠢᠨᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠢᠳᠡ ᠦᠶᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ 5 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠹᠢᠨᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠡᠯᠲᠡᠺᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠳ ᠬᠣᠺᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠪ ᠺᠣᠦᠽᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃

ᠠᠲᠯᠠᠨ᠋ᠲᠠ ᠬᠣᠺᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1968 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ ᠵᠣᠷᠵᠢᠶᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠲᠯᠠᠨ᠋ᠲᠠ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠲᠯᠠᠨ᠋ᠲᠠ ᠬᠣᠺᠰ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠵᠢᠯ ᠤᠨᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ 50% ᠍ ᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ 10 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠵᠢᠯ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠫᠯᠡᠢ ᠣᠹᠹ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ 1, 2 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠳ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠭ ᠤᠨᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯ᠎ᠠ᠃ 1970 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠫᠢᠲ ᠮᠠᠷᠠᠪᠢᠴ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

1970 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠦᠶᠡᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠤᠨᠠᠯᠲᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠫᠯᠡᠢ ᠣᠹᠹᠲ ᠴᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ 1980 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ 1980 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠶᠢᠺ ᠹᠷᠠᠲ᠋ᠯᠯᠠ ᠢᠷᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭ ᠰᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ 1982 ᠣᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ᠋ᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠣᠮᠢᠨᠢᠺ ᠸᠢᠬᠢᠨᠰ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠥᠰᠴᠠᠢ᠃

1990 ᠍ ᠊ᠭᠡᠳ ᠣᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ ᠪᠠᠭ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤᠨᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠪᠠ᠃ 1993 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠯᠢᠩᠨᠢ ᠸᠢᠺᠡᠩᠰᠡ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ 1993-94 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠸᠢᠬᠢᠨᠰ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠸᠢᠯᠯᠢᠮᠠᠰ ᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠰᠲ᠋ᠢᠸ ᠰᠮᠢᠲᠳ᠋ᠢᠺᠧᠮᠪ ᠮᠤᠲ᠋ᠣᠮᠪᠣᠮᠥᠺᠢ ᠪᠯᠡᠶᠢᠯᠣᠺᠠᠯᠠᠨ ᠬᠡᠨᠳᠡᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠸᠢᠺᠡᠩᠰᠡ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠥᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠫᠯᠡᠢ ᠣᠹᠹ ᠤᠨ 2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ 1999 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠲ᠋ᠢᠸ ᠰᠮᠢᠲ᠂ ᠮᠥᠺᠢ ᠪᠯᠡᠶᠢᠯᠣᠺ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠂ 2000 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠸᠢᠺᠡᠩᠰᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠭᠴᠡᠢ᠃ 21 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠵᠢᠯ ᠤᠨᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ 40% ᠍ ᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠲᠦᠷᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠢᠯ᠎ᠠ᠃

1999 ᠣᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ᠋ᠠᠷ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠧᠷᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠯᠠᠨ ᠬᠡᠨᠳᠡᠷᠢᠭᠰᠠᠨ 2 ᠍ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠸᠠᠯᠺᠧᠷ2001 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ 3 ᠍ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠫᠠᠤ ᠭᠠᠽᠣᠯᠣᠣᠷ ᠱᠠᠷᠢᠪ ᠠᠪ ᠳᠤᠷ ᠷᠠᠬᠢᠮ᠂ 2004 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠷᠠᠰᠢ ᠳᠤ ᠸᠠᠯᠯᠧᠰᠢᠭᠢᠭ ᠸᠡᠰᠯ ᠫᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠱᠠᠷᠢᠪ ᠠᠪ ᠳᠤᠷ-ᠷᠠᠬᠢᠮ᠂ ᠲᠡᠣ ᠷᠠᠲ᠋ᠯᠢᠹᠹ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠨ ᠳᠢᠺᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ 4 ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠷᠠᠰᠢ ᠳᠤ ᠸᠠᠯᠯᠧᠰ ᠠᠲᠯᠠᠨ᠋ᠲᠠ ᠬᠣᠺᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ 1 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳ᠋ᠧᠲ᠋ᠷᠣᠢ ᠳᠤ᠂ ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 2003 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠶᠢᠮ ᠸᠠᠷᠨᠧᠷ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠺᠺᠧᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠠᠲᠯᠠᠨ᠋ᠲᠠ ᠲᠷᠠᠰᠠᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠴᠤᠭ ᠠᠲᠯᠠᠨ᠋ᠲᠠ ᠰᠫᠢᠷᠢᠲ ᠲᠦ ᠵᠠᠷᠤᠵᠠᠢ᠃

2004 ᠣᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ᠋ᠠᠷ ᠵᠣᠰᠢ ᠴᠢᠯᠳᠡᠷᠰᠵᠣᠰᠢ ᠰᠮᠢᠲᠰᠠᠯᠢᠮ ᠰᠲ᠋ᠦ᠋ᠤᠲᠠᠨᠴᠦᠷᠡ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ 2004-05 ᠣᠨ ᠤ yᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠭ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ 13 ᠍ ᠬᠠᠨ ᠬᠣᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ 2005 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ᠋ᠠᠷ ᠮᠠᠷᠪᠢᠩ ᠸᠢᠯᠯᠢᠮᠠᠰ᠂ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠣ ᠵᠣᠩᠰᠣᠨ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ᠃ 2007 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠠ ᠬᠠpᠹᠣᠷ ᠲᠤ ᠍ ᠢ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ᠋ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭ ᠡᠷᠡᠰ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 2008 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠶᠢᠺ ᠪᠢᠪᠪᠢ ᠶᠢ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠡᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ 9 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠫᠯᠡᠢ ᠣᠹᠹᠲ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠷᠧᠨᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ

ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠫᠧᠲ᠋ᠲ᠋ᠢᠲ᠂ ᠮᠠᠺᠠᠶᠢᠯᠢ᠂ ᠯᠧᠨᠨᠢ ᠸᠢᠺᠧᠨᠰ᠂ ᠪᠣᠪ ᠹᠧᠷᠷᠢ ᠨᠠᠷ ᠬᠣᠺᠰ ᠢ ᠰᠧᠨᠲ-ᠯᠤᠶᠢᠰᠲ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠮᠢᠰᠰᠤᠷᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠳᠤ ᠮᠥᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠮᠥᠩᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Mike Budenholzer ᠮᠠᠶᠢᠺ ᠪᠤᠳᠡᠩᠬᠣᠯᠵᠡᠷ

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Ted Turner's 17 stands for his television station Atlanta's Channel 17, WTBS (now WPCH)

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ