ᠰᠧᠨ᠋ᠸᠭᠠᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠠᠹᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠣᠬᠣᠢ᠂ ᠠᠲ᠋ᠯᠠᠨᠲ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠦ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠰᠧᠨ᠋ᠸᠭᠠᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠧᠨᠸᠭᠠ́ᠯᠠ (ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠷ Sénégal) (ᠤᠯᠤᠰ) ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠲ᠋ᠯᠠᠨᠲ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠧᠨ᠋ᠸᠭᠠᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠠᠭᠠᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠮᠠᠸᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠠᠯᠢᠭᠸᠨᠢᠶ ᠠ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠸᠨᠢᠶᠠᠪᠢᠰᠤ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠨᠪᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ 13 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ