ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ ᠰᠤᠮᠤ (ᠭᠣᠪᠢᠰᠦᠮᠪᠦᠷ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠤᠰ Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ Mn flag govisumber aymag.png ᠭᠣᠪᠢᠰᠦᠮᠪᠦᠷ
ᠰᠤᠮᠤ ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ
ᠪᠠᠭ (6) 1 ᠍ ᠡᠴᠡ 6 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠢ
ᠭᠠᠵᠠᠷ 3,768.2 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ 11,102 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ 2.9 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²

ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ ᠰᠤᠮᠤᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠣᠪᠢᠰᠦᠮᠪᠦᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ.

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠴᠣᠶᠢᠷᠣ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠶᠢᠳ᠂ 1923 ᠣᠨ

ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠤᠭ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠳᠬᠣᠨ ᠬᠦᠦ ᠭᠡᠷᠰᠡᠩ ᠬᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠬᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠦᠦ ᠴᠡᠪᠳᠠᠨ 1691 ᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ *ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠡᠶᠢᠯᠡ * ᠬᠡᠷᠭᠡᠮ ᠡᠳᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠳ ᠲᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠰᠤᠮᠤᠪᠦᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • 1931-1932 ᠣᠨ ᠬᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠭᠳᠤᠷ
 • 1932-1933 ᠣᠨ 《ᠰᠣᠯᠣᠭᠠᠢ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠠᠨᠽᠠᠷᠠᠭᠴᠢ
 • 1933-1936 ᠣᠨ ᠰᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠭᠦᠷᠵᠠᠪ /ᠪᠠᠭᠰᠢ/
 • 1936-1939 ᠣᠨ ᠨᠡᠷᠡᠩᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠪᠠ
 • 1939-1942 ᠣᠨ ᠪᠠᠲᠤᠨᠢᠭᠲᠠ
 • 1942-1945 ᠣᠨ ᠨᠡᠷᠡᠩᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠭᠤᠩᠭᠠᠨ /ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠡᠮᠴᠢ/
 • 1945-1946 ᠣᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠨᠴᠣᠭᠳᠠᠮᠪᠢᠯ /ᠬᠢᠯᠢᠴᠢᠨ/
 • 1959-1963 ᠣᠨ ᠲᠠᠮᠠᠽᠢᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠢᠭᠰᠠᠮᠠᠳᠠᠨ
 • 1955-1958 ᠣᠨ ᠳᠡᠩᠳᠡᠪ ᠦᠨ ᠭᠡᠯᠭᠢᠶᠠᠷᠢᠨᠫᠡᠯ
 • 1958-1959 ᠣᠨ ᠪᠦᠷᠡᠩ ᠦᠨ ᠳᠠᠰᠢᠷᠠᠪᠳᠠᠨ
 • 1963-1964 ᠣᠨ ᠳᠠᠷᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠸᠠᠰᠠᠮᠪᠤᠤ /ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ/
 • 1964-1965 ᠣᠨ 《ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠨ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠵᠤᠨᠳᠤᠢ
 • 1966-1967 ᠣᠨ ᠰᠡᠷᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠰᠠᠩᠳᠣᠷᠵᠢ
 • 1967-1969 ᠣᠨ ᠴᠣᠭᠪᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠢ
 • 1969-1971 ᠣᠨ ᠴᠣᠶᠢᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠤᠨ /ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠮᠴᠢ/
 • 1971-1975 ᠣᠨ ᠼᠧᠳᠡᠪ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠡᠪᠢᠰᠢ /ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠯ ᠵᠦᠢᠴᠢ/
 • 1975-1978 ᠣᠨ ᠤᠷᠲᠤᠨᠠᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠷ /ᠮ ᠠᠯᠠ ᠵᠦᠢᠴᠢ/
 • 1978-1981 ᠣᠨ ᠰᠡᠷᠡᠲᠦᠷ ᠦᠨ ᠠᠶᠤᠱᠢ /ᠳᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ᠂ ᠮᠠᠯ ᠵᠦᠢᠴᠢ/
 • 1981-1989 ᠣᠨ ᠰᠠᠩᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ /ᠪᠠᠭᠰᠢ/
 • 1989-1991 ᠣᠨ ᠡᠰᠢᠼᠷᠡᠩ ᠦᠨ ᠰᠡᠷᠡᠩᠬᠦᠦ /ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢ/

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • 1991 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 8 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ - ᠳᠣᠨᠳᠣᠪ ᠤᠨ ᠠᠮᠤᠷᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ /ᠮᠠᠯ ᠵᠦᠢᠴᠢ/
 • 1991 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 1992 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ - ᠭᠡᠯᠢᠭᠰᠠᠮᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠤᠮᠰᠡᠷᠡᠩ /ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭᠴᠢ᠂ ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ/
 • 1992 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 1994 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ – ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ /ᠪᠠᠭᠰᠢ/
 • 1994 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 1997 ᠣᠨ ᠤ 04 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ – ᠨᠠᠴᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠥᠰᠢ /ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠲᠡᠢ/
 • 1997 ᠣᠨ ᠤ 04 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 2004 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ – ᠪᠤᠳ᠋ᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠲᠤ /ᠪᠠᠭᠰᠢ/
 • 2004 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠷᠵᠢᠨᠢᠩᠪᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠨᠠᠮ /ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷ/[1]

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1979 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠴᠣᠶᠢᠷᠣ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ 4,500 ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ 2002 ᠣᠨ ᠳᠤ 7,588 (ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠯ 9,207). 2006 ᠣᠨ ᠳᠤ 7,800 ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠰᠴᠠᠢ᠃ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 15,900 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ[2]

ᠡᠰᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ