ᠰᠦᠮᠣ᠋ ᠪᠥᠬᠡ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠰᠦᠮᠣ᠋ ᠪᠥᠬᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠮᠤᠷᠤᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠮᠵᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠰᠦᠮᠣ᠋ ᠪᠥᠬᠡ ᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠱᠠᠲᠤ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠦᠮᠣ᠋ ᠪᠥᠬᠦᠳᠡ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠣᠯᠭᠤᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ