ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
<tr class="mergedtoprow"> <td>ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ</td> <td>ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+8)</td> </tr> <tr class="mergedtoprow"> <td>ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ</td> <td>sbd.gov.mn (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ)</td> </tr> <tr class="mergedtoprow"> <td colspan="2" style="text-align:left; font-size:smaller"> ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃</td> </tr> </table> ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ (ᠬᠤᠳᠤᠮ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷᠹᠠᠢᠢᠯ:ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠮᠪ᠃PNG - sükebaɣatur, ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠷ) — ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ. 20 ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠᠨᠳ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠰvᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠳvvᠷᠡᠭ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 1965 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠍ ᠳᠦ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡvvᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ 79 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ 《ᠰvᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠷᠠᠶᠣᠨ》 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ vᠶᠡᠳᠡᠭᠡ 44 ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ 19542 єᠷᠬ᠂ 96,6 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬvᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠷᠠᠶᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠢ 40 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠨvvᠷ ᠢ vᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1992 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ єєᠷᠴᠢᠯєᠯ ᠳᠦєєᠷ 《ᠰvᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ》, 《ᠴᠢᠩᠭᠢᠯ ᠲᠡᠢ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳvvᠷᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲvvᠬᠦ ᠲᠡᠢ᠃ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ 1778 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠲєᠷ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤᠰ ᠳvvᠷ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲvvᠬᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳvvᠷᠭᠡ ᠶᠢ 《ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠮᠣᠷ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ єᠷᠭєᠮᠵᠢᠯ ᠳᠤєᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲєᠷ ᠢ vᠨᠳᠡᠰᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠰvᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠰ ᠳvvᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭᠳᠡᠯ ᠲᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠳvvᠷᠡᠭ єᠨєєᠳєᠷ 21.8 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠭᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠂20 ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ 36165 єᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠂ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠢᠶᠡᠷ 136891 ᠬvᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠳvvᠷᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ Vvᠨᠢᠭᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠲᠤᠰ ᠳvvᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲєᠷ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲєᠸ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲєᠸᠯєᠷєᠨ vᠢᠯ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠳᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠲєᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ᠂ ᠶᠡᠷᠦєᠨ ᠬᠢᠯєᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠶᠠᠮᠤ᠂ ᠠᠭᠧᠨᠲᠯᠢᠭ ᠤᠳ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲєᠷ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ 13 ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤ᠂ ᠨVᠪ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ᠂ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ᠂ ᠺᠣᠨᠤᠷ ᠲᠦ ᠠᠳᠧᠨᠠᠦ᠋ ᠍ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲєᠯᠠєєᠯᠠєᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲєᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠮ᠂ АН ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠲєᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ᠂ ᠡᠪᠰᠡᠯ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠳ ᠤᠨ 30 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ АУИС᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ МУБИС ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠡᠬᠡ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠺᠣᠯᠯᠧᠵᠢ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠺᠯᠢᠨᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ᠂᠎ᠠVᠡ᠂ I, II ᠲєᠷєᠬ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡvvᠳ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ 5200 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠲᠤᠰ ᠳvvᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠰvᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠳvvᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ 《ᠣᠶᠤᠨᠯᠠᠭ ᠳvvᠷᠡᠭ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤᠰ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨᠫᠠᠷᠯᠠᠮᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ᠂ 13 ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤ ᠳᠤ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠸᠪ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠪᠡᠯ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃

ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠦ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ
ᠹᠠᠢᠢᠯ:ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠮᠪ᠃PNG
ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ Mn coa ulaanbaatar.png ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ 1 -20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠢ 20 ᠬᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 208.4 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ) 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 125,724 ᠬᠦᠮᠦᠨ [1]
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃) 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ 137,834 ᠬᠦᠮᠦᠨ [2]
– ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠬᠣᠣᠷ᠃ 44% = 60,219 ᠬᠦᠮᠦᠨ
- ᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠ᠃ 56% = 77,615 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 661 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ᠂
ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ
1965 ᠣᠨ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠷᠠᠶᠣᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ
1992 ᠣᠨ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠵᠢᠨᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠨ-ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ (ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ)
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠸᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ (ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ)</th>
ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠦ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ
1 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠣᠣᠯ ᠵᠣᠴᠢᠳ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠂ 1 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠥᠷᠥᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠳᠢ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠣᠲ᠋ᠢᠸ
2 ᠧᠯᠢᠲ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠼᠢᠷᠺ᠂ ᠨᠢᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠲ᠋ᠣᠷᠰ᠂ 1 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ
3 ᠮᠢᠨᠦ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠂ ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠᠬᠠᠨ
4 ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠦ 20 ᠍ ᠰ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ Hi-Fi, 45 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ
5 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠂ ᠥᠭᠭᠦᠭᠡᠴᠢ᠂ 6 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ
6 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ 3 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ
7 11 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ
8 ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋ ᠫᠯᠠᠽᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠣᠷᠳᠣᠨ
9 3 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ
10 100 ᠠᠶᠢᠯ
11 100 ᠠᠶᠢᠯ᠂ ᠰᠣᠨᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ
12 3 ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠂ 32 ᠍ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ
13 4 ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
14 6 ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
15 ᠳᠠᠮᠪᠠᠳᠠᠷᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ 58 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ
16 ᠪᠡᠯᠬᠡ
17 ᠳᠠᠮᠪᠠᠳᠠᠷᠵᠢᠶ᠎ᠠ
18 ᠪᠡᠯᠬᠡ
19 ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢᠲᠤ
20 ᠪᠡᠯᠬᠡᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠦᠰ

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ