ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠨᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
Сүхбаатар аймаг
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ (1972 ᠤᠨ)

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠰᠤᠮᠤ (13) ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ 13 ᠰᠤᠮᠤ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 82,287.15 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ) 2010 ᠤᠨ ᠳᠤ 51,334 ᠬᠦᠮᠦᠨ [1]
- ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ 51,178 ᠬᠦᠮᠦᠨ (99.7%) [2]
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃) 2012 ᠤᠨ ᠳᠤ 55,648 ᠬᠦᠮᠦᠨ [3]
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 2012 ᠤᠨ ᠳᠤ 0.68 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ
1931-1942 ᠤᠨ  ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ᠂
ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ
1942 ᠤᠨ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ
1943 ᠤᠨ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠩᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠰᠠᠭᠤᠷᠢ (ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠴᠣᠶᠢᠪᠠᠯᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+8)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ +976 151
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 22000
ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ sukhbaatar.mn

ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ Сүхбаатар аймаг) — ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ.

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠨᠢ 1921 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠯᠠᠢ ᠸᠠᠩ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠶᠣᠰᠣᠲᠤ ᠪᠡᠶᠢᠰᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠡᠷᠬᠡ ᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠬᠤᠷᠴᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠶᠥᠭᠦᠵᠡᠷ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ 6 ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ 1931 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢ 13 ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

1940-1942 ᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ 1942 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠠᠰᠬᠠᠲᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠩᠳᠡᠯᠭᠡᠷ᠂ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠣᠲᠣᠯ᠂ ᠣᠩᠭᠣᠨ᠂ ᠤᠷᠲᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ 10 ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠶᠠᠨ᠋ᠲᠡᠷᠡᠮ᠂ ᠤᠯᠤᠪᠠᠶᠠᠨ᠂ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ᠂ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ 4 ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 14 ᠰᠤᠮᠤ᠂ 125 ᠪᠠᠭ᠂ 29,2 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ᠂ 850 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠠᠳᠤᠬᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠼ 2, ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠰᠦ᠋ ᠲᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠪᠤᠳ᠋ 3 ᠍ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ 1942 ᠤᠨ ᠤ 3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 74 ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ 29 ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠢ 9 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠵᠤ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠳᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠦᠪᠳᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠤᠰ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠤᠷᠲᠤ 1340 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠲᠠᠢ 485 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠣᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠠᠢ 165 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠠᠢ 260 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠠᠢ 430 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ 1000-1200 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ 1778 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠦ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 790 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠳᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠨᠢ ᠤᠰᠤ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ 20 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ 200 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠱᠠᠩᠳᠠ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠣᠷᠭᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠪᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ᠂ [ᠲᠠᠯᠪᠤᠯᠠᠭ]]᠂ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨᠴᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠡᠪᠦᠳᠦᠭᠮᠣᠳᠣᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠃

ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠴᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ: ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ 200 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠰᠥᠨᠥᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠣᠩᠭᠣᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ 127-248 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ2</sup> ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠣᠩᠭᠣᠨ᠂ ᠮᠣᠯᠴᠣᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠯᠡᠰᠦ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠲᠤ ᡀᠠᠴᠢᠩᠸᠠᠩᠳᠠ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠢ ᠳᠤ᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡᠬᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ 70 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠠᠭᠤᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠭᠤᠢ᠂ ᠯᠣᠭ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠷᠠ᠂ ᠵᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠥᠷᠥᠩᠭᠡ᠂ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠭᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠳᠤᠬᠣᠳᠣᠭᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠪᠢ᠂ ᠬᠣᠷᠭᠣᠯᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠳᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤᠳᠡᠯᠲᠦ ᠪᠠᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠᠲᠠᠪᠢᠯᠭᠠᠨᠭᠨᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠮᠣᠨᠣᠰᠣᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠠᠩᠭᠢᠶᠠᠲ ᠵᠡᠭᠡᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠶᠠᠭᠶᠥᠷᠬᠥᠭᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠᠬᠥᠮᠡᠯᠢᠳᠡᠷᠡᠰᠦᠪᠤᠳᠤᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠮ ᠦᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠳᠦᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦᠰᠢᠬᠢᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦᠵᠡᠭᠡᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠢᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠᠲᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠡᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠩᠳᠡᠯᠭᠡᠷ᠂ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠨᠴᠢᠢᠲᠤᠤᠹᠢᠯᠠᠩ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠣᠩᠭᠣᠯᠠᠨᠲᠠᠩ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠩᠬᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠨᠦᠷᠲᠦ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠭᠦᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤᠭᠦᠢᠯᠡᠰᠦᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠣᠳᠣᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠪᠤᠲᠠᠯᠢᠭ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠶᠣᠮᠰᠣᠭ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠦᠷ ᠲᠦ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠣᠩᠭᠣᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠩᠳᠡᠯᠭᠡᠷ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨᠴᠣᠭ ᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠃

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡᠲᠠᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭᠰᠢᠯ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠠᠷᠬᠠᠮᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠦᠨᠡᠭᠡᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠᠬᠢᠷᠰᠠᠥᠮᠥᠬᠡᠢ ᠬᠦᠷᠡᠩᠮᠠᠨᠤᠤᠯᠳᠣᠷᠣᠭᠣᠲᠠᠤᠯᠠᠢᠰᠢᠯᠦᠭᠦᠰᠦᠡᠯᠪᠡᠩᠬᠦᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯᠲᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᡀᠠᠴᠢᠩᠸᠠᠩᠳᠠ ᠳᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠲ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠭᠤ ᠲᠦᠮᠡᠨᠴᠣᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠮᠠᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠨᠳᠠ ᠪᠣᠷᠣ ᠭᠥᠷ ᠡᠴᠡᠪᠦᠷᠢᠨᠴᠣᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠠᠨᠳᠠ ᠠᠷᠭᠠᠯᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ
ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ
(ᠬᠣᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣ)
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ
ᠲᠣᠭ᠎ᠠ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ
(км²)
ᠨᠢᠭᠲᠠ᠃
(2011)
2008[4] 2012[3]
1 ᠠᠰᠬᠠᠲᠤ 4 1,775 1,752
2 ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ-ᠤᠷᠲᠤ 9 15,549 17,463
3 ᠪᠠᠶᠠᠩᠳᠡᠯᠭᠡᠷ 6 4,560 4,614
4 ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ 4 2,884 2,856
5 ᠮᠥᠩᠬᠡᠬᠠᠨ 5 4,335 4,269
6 ᠨᠠᠷᠠᠨ 3 1,466 1,550
7 ᠣᠩᠭᠣᠨ 5 3,638 3,655
8 ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 5 3,263 3,178
9 ᠲᠦᠪᠰᠢᠨᠰᠢᠷᠡᠭᠡ 5 3,035 3,017
10 ᠲᠦᠮᠡᠨᠴᠣᠭ ᠲᠤ 3 2,339 2,391
11 ᠤᠯᠤᠪᠠᠶᠠᠨ 5 3,010 2,780
12 ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ 4 1,622 1,596
13 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠢᠬᠠᠨ 8 6,309 6,527
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠩ 66 53,785 55,648

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ [5][6] [7] [8][9]
1956
ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ
1960
ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃
1963
ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ
1969
ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ
1975
ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃
1979
ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ
1981
ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃
1989
ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ
1991
ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃
1993
ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃
1994
ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃
1996
ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃
1998
ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃
2000
ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ
2002
ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃
2004
ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃
2005
ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃
30,700 34,100 32,100 35,300 39,900 43,000 44,600 50,800 57,408 56,084 57,546 56,534 55,523 55,511 54,529 53,935 52,768

ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ "ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ" ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠤᠳᠤᠮᠲᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ "ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨᠴᠢ" ᠴᠣᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷᠵᠠᠪᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠴ᠃ᠵᠢᠭᠵᠢᠳᠠᠵᠠᠪᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠮᠠᠭᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷᠵᠠᠪᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢ ᠴᠤ᠃ᠰᠢᠷᠬᠡᠦᠬᠡᠨᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠳ᠃ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠭᠡᠳ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ᠂ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠴᠤᠳ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠶᠤᠮ᠃  ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤ ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2, ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 16, ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠣᠯᠠᠲᠠᠨ 3, ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠠᠨ 6, ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ 40 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠥᠷᠥᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ ᠮᠥᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ