ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ᠂ ᠬᠡᠢ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ  ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠠᠶᠢᠳᠠᠰ ᠪᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠰ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠥᠰᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠴᠢᠨᠧᠷᠧᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ 《gaistar》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ 《gost》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠴᠤ , ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ 《goisdo-s 《,》 to rage》 ,》Old Norse geisa》, 《fury anger 《 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ . ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠰ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠠᠷᠮᠠᠭ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠠᠮᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠠᠶᠢᠳᠠᠰ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠯ ᠰᠡᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠥᠭᠡ ᠮᠥᠷᠭᠥᠯ ᠳᠦ 《ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠤᠰᠤ》 ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠵᠢᠭᠤ 《odin》 ᠨᠢ ᠵᠡᠯᠢᠭᠦᠳ ᠠᠩᠭᠤᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 《ᠠᠨᠳᠧᠰᠴᠢ ᠡᠵᠡᠨ 《 ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠬᠦᠯ ᠦᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ 《ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯᠠᠬᠤ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠳᠡᠯᠪᠡᠷᠡᠬᠦ 》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬᠠᠳᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠤ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠭ ᠴᠢᠳᠬᠥᠷ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ . ᠠᠩᠭᠯᠢ –ᠰᠠᠺᠰᠣᠨ ᠤ ᠰyᠷᠭᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠸ 12:43 as se unclæna gast ᠍ ᠦᠨ ᠴᠢᠳᠬᠥᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠳᠡᠭ . ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃》ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ》 ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ 14 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 《ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ》 ᠣᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ /ᠪᠦᠷᠬᠦᠭ/ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠲᠠᠢ ,ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠹᠣᠲ᠋ᠣᠭᠷᠠᠹᠢᠺ ᠲᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠬᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ 19 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ .ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠢ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ  ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠰᠣᠩᠭᠣᠳᠠᠭ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠵᠦᠢ ᠳᠤ shade ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠷᠧᠺ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ Akia ᠪᠤᠶᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ umbra ᠪᠠ ᠭᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠶᠤᠮ . Haint ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠴᠢᠳᠬᠥᠷ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠ haint tale ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠶᠤᠮ᠃ Polteregeist ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠳ᠋ ᠵᠤᠶᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ , ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠵᠦ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠳᠡᠭ . ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠴᠢᠳᠬᠥᠷ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ . Wraith ᠨᠢ ᠪᠤᠭ ᠴᠢᠳᠬᠥᠷ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠱᠣᠲᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠤᠮ . ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠷᠣᠮᠠᠨᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 18-19 ᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠱᠣᠲᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠤᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠴᠢᠳᠬᠥᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ . ᠡᠨᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠲ᠋ᠢᠮᠣᠯᠣᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ J,R,R Tolkien writhe ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ Ringwraiths ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠠᠯᠺᠧᠨ ᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠥᠩᠨᠡᠯ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ . Bogie ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠳᠬᠥᠷ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ 1780 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠱᠣᠲᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ John Mayne`s Hallaween ᠍ ᠳᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ . Revenant ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠭᠦᠷ , ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠳᠬᠥᠷ , ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ , ᠴᠢᠳᠬᠥᠷ᠂ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ . ᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ Fetch

ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ

ᠦᠬᠦᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ , ᠠᠮᠢᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ 2 ᠨᠢᠭᠡᠳᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠶᠸᠵᠠᠫᠲ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ᠂ ᠠᠮᠢᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠯ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠶᠥᠭᠢᠫᠲ᠋ᠳ ᠲᠤ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤ 2500 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠦᠶᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ . ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠡᠶᠢᠯᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠲᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ . ᠶᠥᠭᠢᠫᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ``ᠠᠮᠢ ᠦᠭᠡᠢ `` ᠨᠣᠮᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠶᠥᠭᠢᠫᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ . ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠣᠨᠵᠢᠩ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠳᠠᠰ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ , ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ , ᠣᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ . ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠪᠠ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ

ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠳ : ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷ , ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠡᠳᠦᠷ , ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ . ᠬᠡᠳᠦᠢᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠷᠲᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠦᠨ , ᠮᠥᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠪᠦᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠮᠡᠲᠦ ᠰᠠᠨᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶᠡᠰ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠨᠣᠲᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ . ᠡᠷᠲᠡ ᠦᠶᠡᠰ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠪᠤᠭ ᠴᠢᠳᠬᠥᠷ ᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ . ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ :

ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠶᠸᠵᠠᠫᠲ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠬᠦᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ .

ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠪᠤᠭ ᠴᠢᠳᠬᠥᠷ ᠦᠨ ᠠᠶᠢᠳᠠᠰ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ , ᠦᠬᠦᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠲᠥᠰᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠳᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠨᠢ ᠪᠡᠶᠡᠰ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ . ᠡᠨᠡ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠠᠶᠢᠳᠠᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠠᠵᠡᠢ . ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ , ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ , ᠲᠡᠦᠬᠡ , ᠺᠢᠨᠣ᠋ , ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠯᠤᠰᠦᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ . ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠦ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠯ ᠴᠤᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠡᠶᠢᠰᠪᠦᠷᠢ ᠲᠥᠰᠥᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ . ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ , ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠯᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠵᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠳ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯᠠᠬᠤ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠲᠦ ᠠᠭᠤᠷ ᠰᠠᠪᠰᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ . ᠡᠨᠡ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠯ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ``ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ`` ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠯ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ . ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ : ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ , ᠭᠷᠧᠺ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠠᠷ , ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠥᠰ ᠬᠣᠨᠵᠢᠩ ᠲᠠᠢ , ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠡᠢ . ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠦᠬᠦᠯ ᠦᠨ ᠵᠥᠩ ᠰᠣᠪᠢᠨ , ᠢᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ . ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠯᠲᠡᠢ , ᠰᠢᠷᠬᠠᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠃

ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ

ᠬᠣᠮᠧᠷ ᠤᠨ ᠣᠳᠢᠰᠰᠧᠢ 2 ᠍ ᠢ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠯᠬᠡᠶᠢᠷᠦᠭᠦ ᠠᠭᠤᠷ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ . ᠬᠣᠮᠧᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ . ᠲᠡᠳᠡ ᠡᠷᠲᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ . ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠠᠭᠤᠷ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ . ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠣᠮᠣᠳᠠᠯ ᠴᠥᠬᠥᠷᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ВС ᠍ ᠶᠢᠨ 5 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠶᠤᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ .ᠦᠭᠦᠳᠡᠯ ᠦᠳ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠡᠳᠡ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ . ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠭᠷᠧᠺᠴᠦᠳ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠳᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢ ᠲᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠷᠢ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠷᠬᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ . ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠠᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ . ᠲᠡᠳᠡ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠦᠬᠦᠯ ᠦᠨ ᠢᠷᠸ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠥᠰᠲᠡᠢ .

ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠣᠮᠣᠭ 18 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ . ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠡᠢ ᠨᠢ Flying Dutchman. ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ The Rime of the Ancient Mariner ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠥᠷᠦᠨᠡᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ

ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠭᠦᠶᠦᠳᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠥᠮᠴᠢ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ . ᠶᠡᠷᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠠᠢxᠲᠠᠷᠠ ᠳᠣᠭᠰᠢᠨ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ , ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠯ ᠳᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ , ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠦᠯ , ᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠴᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ . ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠠ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦᠴᠢᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠳᠡᠭ . ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠹᠢᠯᠣᠰᠣᠹᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠳᠦ ᠠᠮᠢᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠣᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳ᠋ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠷᠠᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃


ᠲᠡᠦᠬᠡ

ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠶᠸᠵᠠᠫᠲ ᠪᠠ ᠣᠶᠢᠷᠠᠬᠢ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ Mesopotamiam , ᠱᠦᠮᠦᠷ sumer , Babylon , Assyria ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ . ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠥᠷ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ Abrahamic ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠪᠠᠮᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ . ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ , ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ , ᠣᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ . ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠭᠦᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠤ , ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠨᠣᠭᠠᠵᠤ , ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ . ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠮᠠᠷ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ . ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠢᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠵᠣᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ . ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠪᠤᠭ ᠴᠢᠳᠬᠥᠷ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ . Hebrew Bible - ᠳ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ . ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ : ᠬᠣᠷᠢᠭᠠᠲᠠᠢ ᠢᠳᠡ ᠰᠢᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ , ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯ First book of Samuel ᠶᠤᠮ .

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠳᠤᠤᠯᠢ ``ᠢᠯᠳᠠᠮ ᠸᠢᠯᠢᠮᠰᠡᠢᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ``/1868/ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠠᠮᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠦᠬᠦᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠳᠡᠭ . ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠠᠲᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠮᠤ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ . ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠡᠳᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ .``ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢ``ᠨᠢᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠳᠡᠭ . ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠲᠦᠷᠬᠡᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠢ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠵᠤ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ . ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ . ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠳᠠᠬᠤ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠳᠠᠭ . ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠪᠣᠯ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ . ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠢᠲᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠹᠠᠶᠢᠷ ᠸᠷᠣᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠱᠢᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠪᠣᠶᠢᠷ ᠲᠤ ᠭᠷᠢᠫ ᠲᠦ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ .

ᠥᠷᠥᠨᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ,ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ

1853 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠰᠫᠷᠢᠫ ᠲᠦ ᠷᠠᠫᠫᠠᠨᠳ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤᠢ ᠪᠣᠯ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠤᠰᠢᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ . ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ , ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠮᠣᠨᠣᠲ᠋ᠧᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠶᠤᠮ . ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠣᠳᠣᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ .

ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤᠢ ᠨᠢ :

1840-1890 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠡᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠳᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ .1897 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ 800 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ .ᠮᠥᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠲᠢᠪ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠲᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ . ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ . ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ , ᠪᠠ ᠪᠣᠭᠣᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1880 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠯᠤᠶᠢᠪᠠᠷ , ᠵᠠᠯᠢ ᠮᠡᠬᠡ ᠳᠦ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠰᠢᠳᠬᠡᠯ ᠣᠨᠣᠭᠠᠵᠤ , ᠮᠥᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ , ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠲᠥᠷᠬᠥ ᠪᠡᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠥᠷᠥᠨᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ,ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ

1853 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠰᠫᠷᠢᠫ ᠲᠦ ᠷᠠᠫᠫᠠᠨᠳ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤᠢ ᠪᠣᠯ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠤᠰᠢᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ . ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ , ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠮᠣᠨᠣᠲ᠋ᠧᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠶᠤᠮ . ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠣᠳᠣᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ .


ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤᠢ ᠨᠢ :

ᠮᠣᠯᠣᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ . ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠷᠦᠨᠡᠶ᠎ᠡ᠂ ᠮᠠᠯᠠᠶᠢᠽ᠂ ᠢᠨᠳᠦ᠋ᠨᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ . ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ: ᠫᠣᠨᠲ᠋ᠢᠨᠠᠺ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠫᠧᠨᠠᠩ ᠢᠶᠡᠭᠷᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠴᠢᠰᠤ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠡᠴᠡᠭᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ . ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠠᠢ᠋ᠰᠢᠶ᠎ᠠ , ᠢᠨᠳᠥᠶᠢᠨᠧᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠳᠠᠭ . ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠯ , ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ , ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠳ ᠴᠤ ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠰᠢᠭ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ . ᠫᠣᠯᠧᠨᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠯ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠳᠣ ᠴᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ . ᠦᠬᠦᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠨᠢ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ,ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠣᠭᠤᠷ ᠬᠡᠰᠦᠨ ᠲᠡᠨᠦᠭᠦᠯᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ . ᠫᠣᠯᠢᠨᠧᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ . ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠤ ᠪᠤᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠢᠷ ᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠡᠮᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠦ ᠶᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ .


ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ

ᠬᠢᠲᠠᠳ

Zonn kun ᠵᠢᠷᠤᠭ , ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ , ᠴᠢᠳᠬᠥᠷ ᠢ ᠠᠯᠠᠨ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠭᠴᠢ . 1304 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠣᠨᠵᠣ ᠺᠠᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠤ ᠪᠤᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠺᠣᠨ ᠣᠷᠢᠺᠢᠤᠰ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃``ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡ , ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠯᠠ ᠪᠠᠢ``ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ . ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠣᠣᠷ ᠤᠷᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ . ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠪᠣᠯ ᠵᠡᠭᠦᠨ -ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠯ ᠦᠳ ᠨᠢ ᠲᠠᠠᠶᠢᠽᠮ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠦᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ . ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠᠶᠢᠰᠮ ᠤᠨ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠯ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ . ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠡᠢ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠳᠡᠭ . ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠢᠳᠡᠭ . ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ . ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠣᠹᠹᠢᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ 85 % ᠨᠢ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ 52% ᠨᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ , ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ , ᠵᠠᠭᠠᠯᠮᠠᠢ ᠵᠡᠭᠦᠳᠡᠭ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠳᠡ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠣᠬᠣᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠡᠢ .

ᠶᠠᠫᠣᠨ

ᠮᠠᠷᠤᠶᠠᠮ᠎ᠠ ``ᠣᠶᠢᠺᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ`` ᠶᠡᠷᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ . ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠳᠡᠭᠢ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ . ᠮᠥᠨ ᠣᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ , ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ , ᠵᠢᠪᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ , ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ . ᠶᠠᠫᠣᠨᠴᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ , ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠰᠢᠭ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠠᠮᠤᠷ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠲᠥᠪᠡᠳ

ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠤ : ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠯ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ . ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠᠶᠢᠰᠲ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢ . ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦᠳ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ . ᠥᠯᠥᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠲᠠᠢ , ᠲᠣᠮᠣ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠬᠠᠨᠵᠤ ᠴᠠᠳᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ . ᠰᠦᠰᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠬᠠᠭᠴᠢ ᠳᠤ /ᠶᠣᠰᠣ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ/ ᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠤᠷᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ . ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠳᠡᠭ . ᠳᠣᠷᠣᠵᠢ ᠱᠤᠭᠳᠡᠨ 17 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ , ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠪᠣᠯ ᠲᠩᠷᠢᠯᠢᠭ ᠵᠦᠢᠯ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ . ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠳᠬᠥᠷ ᠦᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠣᠲᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠳ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠴᠦᠳ᠂ ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ

ᠺᠠᠲᠷᠢᠨᠠᠰ ᠪᠣᠯ ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ ᠲᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠤᠮ . ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ . ᠴᠫᠠᠫ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠮᠧᠺᠰᠤᠶᠢᠺᠲ᠋ ᠮᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ , ᠠᠽᠲ᠋ᠧᠺ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠯᠣᠨᠴᠢᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠲᠡᠢ᠃ ``ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ `` ᠨᠢ ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠾᠷᠢᠰᠲ᠋ᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠯᠮᠧᠮᠡᠨᠲᠡ ᠶᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠭ . ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ . New sevice Gall up ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ , ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠳ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ . ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠯ ᠨᠢ 1990 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠣᠭᠴᠣᠮ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ . ``ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠲᠠ``

ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ Renenaissance-S Romanticism ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ /1500-1840/ 19 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ /ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠵᠣᠩ ᠯᠧᠰᠴᠢ/ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠠᠯᠠ ᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ,ᠱᠧᠺᠰᠫᠢᠷ ᠦᠨ ᠳᠧᠨᠮᠠᠷᠺ ᠤᠨ ᠬᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ , ᠬᠠᠮᠠᠯᠠ ᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠯ ᠳᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡ , ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠤᠩᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠬᠠᠮᠠᠯᠠ ᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠴᠢ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠺᠯᠣᠦ᠋ᠳᠢᠦ᠋ᠰ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠨ ᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠴᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠣᠲᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ . ᠱᠧᠺᠰᠫᠢᠲ ᠦᠨ ``ᠮᠠᠺᠠᠪ ᠲᠤ``- ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠸ ᠠᠨᠺ ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠳ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ᠵᠢᠨᠦᠩ ᠳᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠳ᠋ᠪᠠᠷᠳᠠ ᠺᠧᠯᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ .

ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ Renaissance ᠲᠡᠠᠲ᠋ᠷ ᠲᠤ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠠᠯᠠ ᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ . ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠳᠦᠷᠢ ᠲᠥᠷᠬᠥ ᠶᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ . ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ 19 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠠᠮᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ . ᠶᠠᠭᠠᠳᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠢᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ . ᠵᠢᠨᠧᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠣᠶᠢᠮᠣᠯᠪᠷᠢᠰ ᠨᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ . ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠡᠷᠡᠰ ᠲᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ . ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ . ᠣᠳᠣ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ , ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠶᠤᠨᠯᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ . ᠡᠭᠦᠨ ᠢ Rennaissance ᠍ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠱᠠᠲᠤ ᠠᠴᠠ ᠮᠥᠨ ᠭᠷᠧᠺ ,ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ ᠲᠡᠠᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠱᠠᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ . ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠤᠤᠲᠠᠢ ᠳᠦᠷᠢ ᠲᠥᠷᠬᠥ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠵᠢᠭᠰᠢᠮᠡᠷ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠳᠦᠷᠢ ᠲᠥᠷᠬᠥ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠥᠳᠡᠩ ᠳᠦ ᠢᠯᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ . 17-18 ᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ ᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠳᠤᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠢᠯᠡ ᠲᠣᠳᠣ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ . ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠧᠨ᠋ᠷᠢ ᠳᠤᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠷᠵᠢ ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠰᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠥᠯᠥᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠩᠴᠢ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠣᠪᠳᠣᠭᠯᠠᠨ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ . ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠨᠣᠶᠢᠷᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠷᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠥᠨᠥᠬᠢ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠲᠡᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠳᠠᠭ . ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ 1764 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠷᠣᠰᠡ ᠸᠠᠯᠶᠫᠣᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ``ᠣᠲ᠋ᠷᠠᠨᠲ᠋ᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠮᠬᠠᠭ `` ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ . 1820 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠸᠠᠰᠢᠩᠲ᠋ᠣᠨ ᠢᠷᠪᠢᠩ ᠤᠨ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠢᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ . Sleepy Hollow ᠨᠢ 1999 ᠣᠨᠢᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ&oldid=395774》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ