ᠰᠥᠰᠥ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠥᠰᠥ
ᠰᠥᠰᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠪᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ
ᠰᠥᠰᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ

ᠰᠥᠰᠥ ᠨᠢ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠰᠢᠷᠠᠪᠲᠤᠷ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠲᠠᠨ ᠶᠢ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠰᠥᠰᠥ ᠨᠢ ᠰᠥᠰᠦᠨ ᠦ ᠤᠭᠤᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠰᠥᠰᠥ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠥᠰᠥ ᠨᠢ 85% ᠤᠰᠤ᠂ 10% ᠰᠥᠰᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ᠂ 3% ᠵᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠪᠠ ᠫᠢᠭᠮᠧᠨᠲ ᠦᠳ᠂ 1% ᠥᠭᠡᠬᠦ ᠲᠣᠰᠣ᠂ 0,7% ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠪᠤᠰᠤ ᠳᠠᠪᠤᠰᠠᠩ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠰᠥᠰᠥ&oldid=381493》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ