ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
ᠰᠢᠯᠢᠩᠭᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠳᠤ
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠲᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠴᠡᠭ
ᠤᠯᠤᠰ Flag of the People's Republic of China.svg ᠬᠢᠲᠠᠳ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠰᠢᠯᠢᠩᠭᠣᠯ
ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠲᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 34, 251 км²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2007) 30,000 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 0.9 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+8)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ +86 (0)0479
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ sntzq.gov.cn

ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ (ᠬᠤᠳᠤᠮ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ - ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠵᠢᠭᠦᠨ ᠬᠣᠱᠣᠭᠤ; ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ 苏尼特左旗 - sūnítè zuǒ qí) — ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠍ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠩᠭᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ. ᠠᠷᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰᠲᠠᠢ 316 km ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠰᠥᠨᠢᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ 33,469 km2 ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ 2007 ᠣᠨ ᠳᠤ 30,000 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2 ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ (ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ), 3 ᠰᠤᠮᠤ (ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠭᠣᠪᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ) ᠍ ᠲᠠᠢ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ