ᠰᠤᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠤᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ᠃
ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠰᠤᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ᠃
ᠰᠤᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠣᠨᠣᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠤᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠃

ᠰᠤᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠬᠡᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠣᠷᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃ ᠰᠤᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠥᠨᠥ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠰᠤᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭ᠎ᠠᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠰᠤᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭ᠎ᠠᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ 3 ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠵᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠵᠦ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠩᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠩᠨᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠥᠷᠢᠵᠦ᠂ ᠠᠯᠤᠰ ᠵᠠᠶᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠮᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠨᠴᠢᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ