ᠰᠤᠷᠢᠨᠠᠮ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
</tr>
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠢᠨᠠᠮ ᠤᠯᠤᠰ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ: Justitia - Pietas - Fidesᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:La icon
《ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠶᠣᠰᠣ - ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ - ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠵᠠᠩ》</td> </tr>
</td>
</tr>
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ</td> </tr>
 - </td> ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ</td> ᠷᠤᠨᠠᠯ ᠳᠤ ᠸᠧᠨᠧᠲ᠋ᠢᠭᠠᠨ</td> </tr>
 - </td> ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ (%)</td> 1.1</td> </tr>
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 - </td> ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ()</td> 481,267[1] </td> </tr>
 - </td> ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ()</td> 456,829[2] </td> </tr>
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ </td> 0.769[3] (97)</td> </tr>
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠰᠤᠷᠢᠨᠠᠮ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ) </td> </tr>
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ -3 </td> </tr>
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ 597</td>
</tr></table>

ᠰᠤᠷᠢᠨᠠᠮ[4] (ᠬᠣᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠢᠶᠡᠷ Suriname; ᠰᠠᠷᠠᠨᠠᠮᠢ ᠬᠡᠯᠡ: शर्नम् ᠰᠠᠷᠠᠨᠠᠮ, ᠰᠷᠠᠨᠠᠨ ᠲᠣᠩᠭᠣ ᠬᠡᠯᠡ: ᠰᠷᠠᠨᠠᠩᠭᠠᠷᠤᠨ), ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠢᠨᠠᠮ ᠤᠯᠤᠰ, ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠤᠮ᠃

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠪᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠶᠢᠨᠠ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠠᠲ᠋ᠯᠠᠨᠲ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠤᠢ᠃ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠪᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠠᠶᠤᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠳ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮᠠᠷᠠᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯᠺᠣᠷᠠᠨᠲ᠋ᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠦᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠬᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ 2007 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠍ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠨᠸᠧᠨᠼ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠭᠸᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠰᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

163,000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠍ᠭᠡᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠣᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠍ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠴᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ (ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠡᠰᠡ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠪᠠᠯ) ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠂ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠴᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠺᠣᠯᠣᠨᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠰᠢᠯᠵᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯᠪᠣᠭᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠢᠨᠠᠮ ᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠬᠢ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Central Intelligence Agency (2009). Suriname. The World Factbook. 2010 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. Suriname Population UN Stats. Pg. 47, Appendix 1. 2010 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. Human Development Report 2009. Human development index trends: Table G. ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ. 2010 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. ISO 3166
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠰᠤᠷᠢᠨᠠᠮ&oldid=331263》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ