ᠰᠤᠯᠲᠠ-ᠯᠠᠢᠺ ᠰᠢᠲ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ XIX ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ
XIX Olympic Winter Games
SL Cauldron park.JPG

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ, ᠰᠤᠯᠲᠠ-ᠯᠠᠢᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ
ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ 77
ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 2399
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ
ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ
7 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ 78 ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠮᠧᠳᠠᠯ
ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ 2002 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8
ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ 2002 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24
ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠴᠢ ᠵᠣᠷᠵᠢ ᠤᠣᠺᠧᠷ ᠪᠤᠱ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ ᠵᠢᠮ ᠱᠧᠠ
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ ᠠᠯᠯᠧᠨ ᠴᠥᠷᠴᠢ
ᠪᠠᠮᠪᠠᠷ ᠠᠰᠠᠭᠠᠭᠴᠢ 1980 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠳᠤ
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠺᠺᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ
ᠲᠥᠪ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ
ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ
ᠷᠠᠶᠢᠰ-ᠡᠺᠯᠰ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ

ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ XIX ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ XIX Olympic Winter Games) ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠤᠯᠲᠠ-ᠯᠠᠢᠺ ᠰᠢᠲ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠨᠢ 2002 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠍ ᠍ ᠨ ᠠᠴᠠ 24 ᠍ ᠍ ᠳᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠲᠠ-ᠯᠠᠢᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠤᠯᠲᠠ-ᠯᠠᠢᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠡᠳᠡᠭᠡ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ 1,516,227 ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ[1]᠃ 4 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠤᠭ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠷᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠃

ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2002 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠯᠲᠠ-ᠯᠠᠢᠺ ᠰᠢᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠺᠡᠪᠡᠺ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠡᠪᠡᠺ ᠬᠣᠲᠠᠰᠸᠢᠰ ᠍ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠯᠠᠶᠢᠰ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠣᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠸᠸᠳᠡᠨᠡᠶᠢᠨ ᠥᠰᠲ᠋ᠧᠷᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠵᠡᠢ᠃ 1995 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 ᠍ ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠤᠲᠠᠫᠧᠱᠲ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ОУОХ ᠍ ᠍ ᠤ 104 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠤᠯᠲᠠ-ᠯᠠᠢᠺ ᠰᠢᠲ ᠢ ᠲᠤᠰ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2002 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠩ
ᠬᠣᠲᠠ ҮОХ 1 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠢᠲᠠ
ᠰᠤᠯᠲᠠ-ᠯᠠᠢᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢᠢᠦᠲ᠋ᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ 54
ᠥᠰᠲ᠋ᠧᠷᠰᠤᠨ ᠳᠤ Flag of Sweden.svg ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ 14
ᠰᠢᠣᠨ ᠰᠸᠢᠰ ᠰᠸᠢᠰ 14
ᠺᠡᠪᠡᠺ ᠬᠣᠲᠠᠺᠡᠪᠡᠺ Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ 7

ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ
1 ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ 13 5 7 25
2 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 12 16 8 36
3 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ (ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠣᠷᠣᠨ) 10 13 11 34
4 Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ 7 3 7 17
5 ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ 5 4 4 13
6 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 4 5 2 11
7 Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 4 4 5 13
8 Flag of Finland.svg ᠹᠢᠨᠯᠠᠨᠲ 4 2 1 7
9 ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ 3 5 0 8
10 Flag of Austria.svg ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ 3 4 10 17

ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠯᠲᠠ-ᠯᠠᠢᠺ ᠰᠢᠲ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠰᠤᠯᠲᠠ-ᠯᠠᠢᠺ ᠰᠢᠲ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠰᠤᠯᠲᠠ-ᠯᠠᠢᠺ ᠰᠢᠲ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ»

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ