ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠴᠤ 50 ᠣᠷᠴᠢᠮ km ᠤᠷᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠴᠢᠳᠬᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠡᠭᠴᠡ ᠬᠦᠷᠮᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ (ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ 30, ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠢ 10 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠮ) ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠵᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤ ᠭᠣᠣᠯᠣ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠲᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ᠃ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠤᠷᠤᠰᠠᠴᠠ ᠨᠢ 11,3 ᠮ3/ᠰ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷ᠎ᠡ᠂ ᠪᠣᠷᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠳᠠᠭ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨᠳ ᠲᠤ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠤ ᠡᠷᠡᠰ ᠪᠠᠭᠠᠰᠴᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠠᠴᠠ ᠡᠷᠡᠰ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ