ᠰᠤᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠪᠠᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠰᠤᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠪᠠᠭ᠂ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ

ᠰᠤᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠪᠠᠭ (ᠠᠷᠠᠪ ᠢᠶᠠᠷ قناة السويس᠂) ᠨᠢ ᠶᠸᠵᠠᠫᠲ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ᠂ ᠰᠢᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠡᠶᠢᠨ ᠫᠣᠷ ᠲᠤ ᠰᠡᠢ ᠳᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠡᠶᠢᠨ ᠰᠤᠡᠴᠡ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ 163 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠷᠲᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ 300 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ 24000 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠦ ᠤᠰᠤᠨ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃

ᠤᠭ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠢ 1869 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ᠂ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠭ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ᠂ ᠧᠦᠢᠷᠣᠫᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪᠡᠶᠢᠭ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠬᠢᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪᠡᠶᠢᠭ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ 8900 km ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠭ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ ᠨᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠴᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: Suez Canal

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ