ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠮ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

СОЦИАЛИЗМ (ᠯᠠᠲᠤ᠃ societus - ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ) - 19 ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠦ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠫᠷᠣᠯᠧᠲ᠋ᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠺ᠃ᠮᠠᠷᠺᠰ᠂ ᠹ᠃ᠡᠩᠭᠧᠯᠰ᠂ ᠸ᠃ᠯᠧᠨᠢᠨ – ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠫᠷᠣᠯᠧᠲ᠋ᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠢᠺᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠦᠶᠢᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠥᠷᠦ ᠭᠦᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠣᠣᠯ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠯ ᠨᠢ:

  • ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠥᠮᠴᠢ ᠳᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ
  • ᠪᠥᠭᠥᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤ
  • ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ;
  • ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠰᠢᠲᠦᠳᠡᠭ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ