ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ
ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ 한국어, ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ 조선말
ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ (ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ), ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ
ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠲᠤ 74 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ[1]
ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ
ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠦᠰᠦᠭ (ᠬᠠᠩ ᠤᠯ), ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ
ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ
ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ
ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠲᠤ:
ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ

ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠲᠤ:
ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ
ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ
ISO 639-1 ko
ISO 639-2 kor
ISO 639-3 kor
Map of Korean language.png
ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠶᠢᠮᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ

ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠢ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠤᠭ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠢᠷᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠩ ᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ (ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ЯБСҮӨЗТ) ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠢᠨ ᠪᠠᠢ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠱᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ 《ᠬᠠᠩᠬᠤᠭ ᠣ》 ᠬᠡᠮᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ 《ᠵᠣᠰᠧᠣᠨ ᠣ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ 

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ 75 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ 71 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭ ᠲᠤ ᠠᠵᠤ ᠲᠥᠷᠦᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ (ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠥᠯᠥᠪ ЯБСҮӨЗТ) ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ (ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠥᠯᠥᠪ ᠰᠠᠬᠠᠯᠢᠨᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ) ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ᠂ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠭ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 

ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ SOV ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠤᠮ᠃ 

ᠲᠡᠭᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢ ᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠦᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠩᠬᠤᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Harvard University 《Korea Institute》

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ