ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ
ᠬᠠᠳᠠᠮᠠᠯ ᠲᠣᠯᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ
ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭ
ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ
ᠠᠩᠭᠯᠢKorean Peninsula
ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ: 한반도
(ᠬᠠᠨᠢ ᠪᠠᠨᠢᠳᠤ)
ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ: 조선반도
(ᠴᠢᠰᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨᠢᠳᠤ)

ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ᠂ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠲᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪᠡᠶᠢᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠬᠣᠶᠢᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ 200-300 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠭᠤᠯᠳᠤ 1000-1100 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠰᠤᠨᠵᠤ 220.8 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ km² ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠣᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠴᠥᠭᠡᠨ᠃ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠲᠡᠪᠡᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ᠂ ᠺᠥᠮᠭᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠰᠢᠭᠢᠭᠦᠦ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠤᠤᠯᠫᠶᠣᠨᠢᠶᠠᠨᠢᠨᠢᠴᠢᠨᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠬᠠᠨᠢᠲᠡᠳᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

I ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ −20 °C ᠍ ᠠᠴᠠ +4 °C ᠬᠡᠮ᠂ VII ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 24 °C ᠍ ᠠᠴᠠ 26 °C ᠬᠡᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ 1500 ᠮᠢᠯᠯᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭ»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ