ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ

ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ — ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠩᠰᠦᠺᠢᠶᠦᠦᠱᠢᠦᠦ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠬᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ. ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠲᠡᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ 324 km ᠤᠷᠲᠤ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ 180 km ᠥᠷᠭᠡᠨ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠴᠦᠰᠢᠮᠠ ᠠᠷᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨᠲᠡᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠴᠦᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ