ᠰᠣᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ
ᠰᠣᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ Zavchan.gif ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ
ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠴᠠᠪᠳᠠᠨ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ 5 ᠪᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 2,490 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2010) 1,421 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 0.57 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠰᠣᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠩᠭᠢᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (GMT+8)

ᠰᠣᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃ 1931 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠲᠠᠶᠢᠰᠢᠷᠢ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠨᠵᠤᠡᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠰᠠᠷᠲᠠᠭᠤᠯ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠰᠪᠠᠶᠠᠩᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ|ᠠᠰᠬᠠᠲᠤᠲᠦᠳᠦᠪ ᠲᠡᠢᠰᠡᠴᠡᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠᠰᠠᠨᠲᠠᠮᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠤᠪᠰᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠳᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 248,953 ᠭᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠴᠠᠪᠳᠠᠨ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ 230 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ᠂ ᠪᠣᠷᠣ-ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ 5 ᠪᠠᠭ᠂ 498 ᠡᠷᠦᠬᠡ᠂ 1942 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ᠂ 115,000 ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ