ᠰᠣᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<tr class="mergedtoprow"> <td>ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ</td> <td>ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+8)</td> </tr> <tr class="mergedtoprow"> <td>ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ</td> <td>shd.mn (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ)</td> </tr> </table> ᠰᠣᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃ 32 ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠᠨᠳ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 220,295 ᠪᠥᠭᠡᠳ 1,200.6 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠣᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ᠂ ᠰᠣᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠦ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠣᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ
ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ Mn coa ulaanbaatar.png ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠰᠣᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ
ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ 1 -32 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠢ 32 ᠬᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 1200.6 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ) 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 257,556 ᠬᠦᠮᠦᠨ [1]
- ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ 277,920 ᠬᠦᠮᠦᠨ (99.8%)
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃) 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ 257,140 ᠬᠦᠮᠦᠨ [2]
ᠡᠷᠦᠬᠡ (ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃) 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ 62,820 ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠠᠶᠢᠯ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ <ref> ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ︔ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ name ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ︕
- ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠬᠣᠣᠷ᠃ 28% = 17,589 ᠡᠷᠦᠬᠡ
- ᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠ᠃ 72% = 45,231 ᠡᠷᠦᠬᠡ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 214 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠣᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ
1965 ᠣᠨ ᠣᠺᠲ᠋ᠢᠶᠠᠪᠧᠷ ᠤᠨ ᠷᠠᠶᠣᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ
1992 ᠣᠨ ᠰᠣᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠮ᠃ᠴᠢᠩᠪᠣᠯᠣᠳ (ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ)
ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬ᠃ ᠨᠢᠮᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ (МАН)</th>
ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠦ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ
1 ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠳᠤ 42 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠡᠰᠢ Open Ground ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ
2 ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠳᠤ 42 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠡᠰᠢ
3 ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠳᠤ 65 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠡᠰᠢ
4 ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠳᠤ 65 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠡᠰᠢ 》ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ СООСЭ《 ᠳᠣᠲᠣᠭᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ
5 ᠰᠣᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ
6 ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ 21 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠪᠦ᠋ᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ
7 ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠠᠮᠤᠷ ᠠᠭᠧᠨᠲ 》ᠬᠢᠯᠢᠴᠢᠨ《 ᠮᠠᠷᠺᠧᠲ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠤ
8 ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
9 ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
10 ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
11 ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
12 1 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠰᠠᠫᠫᠷᠣ᠋
13 1 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ 8-11 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ
14 1 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠴᠠᠮᠪᠠᠭᠠᠷᠠᠪᠠ᠂ 》ᠰᠣᠶᠣᠮᠪᠣ《 ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ
15 1 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠢᠨ᠂ 19-23 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ
16 1 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ 》ᠲᠢᠲᠢᠮ《 ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ
17 1 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ 32-34 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ
18 21 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ Ddish tv ᠍ ᠍ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠡᠰᠢ᠂ 》ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ《 ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ 》ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ《 ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ
19 21 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ 》ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ СООСЭ《 ᠳᠣᠲᠣᠭᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ᠂ 》ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ《 ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ᠂ ᠲᠷᠣᠯᠯᠧᠢᠪᠦ᠋ᠰᠤᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠧᠫᠣ
20 ᠣᠷᠪᠢᠲ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠲᠠᠬᠠᠨ
21 ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ
22 ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠳᠤ
23 》ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ《 ᠵᠠᠬ᠎ᠠ
24 ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ
25 ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ
26 ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠳᠤ
27 ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ
28 ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
29 ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ
30 1 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠨᠵᠢ
31 1 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠨᠵᠢ
32 ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠃ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ. ᠰᠣᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ᠃ ХАОС ᠍ ᠍ ᠤ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠩ СХД
  2. ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠃ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ. ᠰᠣᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ /2011 ᠣᠨ/

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ