ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ

ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ (ᠬ ᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ᠂ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ: 황해᠂ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Yellow Sea) ᠨᠢ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠠ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ᠂ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ᠃ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠡᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠭᠦᠨ ᠨᠢ 44 ᠮ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠭᠦᠶᠦᠬᠡᠨ ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠷᠲᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠷᠣ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠭᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨᠳ ᠲᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠯ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠦᠭᠰᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃

ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡᠡᠭᠡᠷᠡ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠬᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ