ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ
ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ
ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ
93/156–234/IV ᠵᠠᠭᠤᠨ?
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ Not specified
ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ
ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠥᠭᠡ
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ
ᠲᠡᠦᠬᠡ
 - Established
 - Disestablished
Today part of Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
Flag of Kazakhstan.svg ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ
Flag of Russia.svg ᠣᠷᠣᠰ
Flag of North Korea.svg North Korea
Flag of the People's Republic of China.svg ᠬᠢᠲᠠᠳ
Sumbe - Mongolian National Atlas 2009.jpeg

ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠨᠣᠮᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠦᠮᠪᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ᠃ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠲᠤᠯᠤᠬᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ ᠲᠠᠩᠰᠢᠬᠤ᠎ᠠ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠳ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠨ 150 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠤᠯᠤᠰ 100 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠵᠢᠯ ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠠᠩᠰᠢᠬᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠡᠩ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠳᠣᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠥ ᠲᠡᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠨᠢ ᠳᠤᠩᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠬᠤ ᠮᠥᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠭᠸᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠠᠷᠠᠲᠠᠢ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠳᠦ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠥᠪ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠨᠡᠩ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠲᠣᠪᠣᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠠᠩᠭᠢᠶᠠᠳ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠯᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠺᠢᠪᠢᠨᠡᠨ 210-235 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠢᠳᠠᠨ ᠮᠥᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃

МЭ 200 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ
Sumbe.gif
ᠰᠢᠨᠪᠢ᠂ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠳᠠᠬᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠾᠦᠩᠨᠦ
ᠰᠢᠨᠪᠢ᠂ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠳᠠᠬᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠾᠦᠩᠨᠦ
ᠰᠦᠮᠪᠦ ᠪᠥᠰᠡᠨ ᠦ ᠭᠣᠷᠭᠢ

ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠯᠠ᠃ᠸᠢᠺᠲ᠋ᠣᠷᠪᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠰᠢᠨᠪᠢᠴᠤᠳ МЭ 1-3 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠡᠷᠴᠢᠰ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃[1]

ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ (318-360 ᠣᠨ), ᠲᠣᠪᠠ ᠸᠡᠢ (ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠤᠸᠠᠨ)ᠤᠯᠤᠰ (307-581 ᠣᠨ) ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠷᠥ ᠳᠦ ᠶᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠣᠭᠣᠨ ᠨᠠᠷ ᠬᠥᠬᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠦᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ IV ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠲᠣᠭᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠶᠢᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ X-XI ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠠᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠮᠥᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠴᠢᠰᠤ ᠰᠡᠯᠪᠢᠭᠳᠡᠨ᠂ ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠲᠦᠰᠢᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠤᠭᠤ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬvᠨv ᠭvᠷᠢᠨ ᠮєᠬєᠨ Єᠸєᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠪᠤᠲᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠷᠨᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ vᠶᠡᠳ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠮᠣᠭᠯᠠᠩ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰvᠮᠪᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠽvᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠨ ᠲvvᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠭvvᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲvvᠬᠴ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠰvᠮᠪᠡ ᠨᠠᠷ ᠢ "ᠬvᠨv ᠨᠠᠷ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠨ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠰvᠮᠪᠡ ᠨᠠᠷ ᠬvᠴᠢᠷᠬᠡᠭᠵᠢᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠮᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠬvᠴᠢ ᠲᠡᠢ᠂ ᠠᠪᠬᠠᠯᠵᠢ ᠰᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ᠃.. ᠬvᠨvᠭ ᠪᠣᠳᠣᠪᠠᠯ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠ᠂ ᠮᠣᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ" ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠣᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ vᠯᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠨvvᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠬvᠨv ᠭvᠷᠢᠨ vvᠰᠡᠬᠡ ᠡᠴᠡ єᠮᠨє ᠯᠢᠨᠢ ᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠩ ᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠣᠮᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ vᠵᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ vᠨᠳᠡᠰᠯᠡᠯ ᠲᠡᠢ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲvvᠬᠠᠴᠢᠳ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬvᠨv ᠨᠠᠷ ᠢ ᠬvᠨv ᠲᠡᠬᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠯᠢᠨᠢ ᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠪvᠳvvᠯᠭvvᠳ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠨvvᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠬvᠨᠦ ᠨᠢ ᠮᠣᠳᠣᠨᠢ ᠱᠠᠨᠦᠢ ᠶᠢᠨ vᠶᠡᠳ ᠳᠤᠨ ᠬᠤᠭ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲvvᠬ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠤᠩ ᠬᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠪvᠯᠡᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠬvᠨv ᠨᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠨvvᠵ ᠤᠭᠠᠨᠢ᠂ ᠰvᠮᠪᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠨ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ єєᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠲvvᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠨ vᠯᠳᠦᠵᠡᠢ᠃

ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨᠴᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ (МЭЄ 480-222) vᠶᠡᠳ ᠲvvᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲvvᠬᠴ ᠭvᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠰvᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ єєᠷ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪvᠲᠡᠭᠡᠯᠢᠳᠡᠭᠡ ᠰvᠮᠪᠡ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ vᠭ ᠨᠢ ᠰᠤᠪᠤᠷᠠᠨ ᠠᠣᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠰᠺᠷᠢᠳ᠋ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠨᠵᠢᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨᠣᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠹ᠃ᠸ᠃ᠲᠣᠮᠠᠰ᠂ ᠣ᠃ᠮᠧᠨᠴᠢᠨ-ᠬᠧᠯᠹᠧᠨ᠂ ᠮᠠ ᠴᠢᠩᠰᠢᠤ᠂ ᠸᠠᠩ ᠭᠤᠪᠡᠢ᠂ ᠺ᠃ᠰᠢᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠪᠢ᠂ ᠰᠢᠪᠢ᠂ ᠰᠦᠢᠫᠢ᠂ ᠰᠢᠫᠢ᠂ ᠰᠦᠢᠪᠢ᠂ ᠱᠢᠪᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠮᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠪᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠪ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠨᠵᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ vᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠫ᠃ᠫᠧᠯᠯᠢᠣ᠂ ᠹᠠᠨ ᠵᠤᠨᠶᠤ᠂ ᠰvᠷᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬvᠨv ᠭvᠷᠢᠨ ᠳᠣᠷᠣᠶᠢᠳᠠᠨ єєᠷ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠲᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ vᠶᠡᠳ ᠬvᠨvᠭᠡᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠰvᠮᠪᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠤᠯᠤᠬᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬvv ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠰvᠮᠪᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ vᠨᠳᠡᠰᠯᠡᠭᠴᠢ ᠲᠠᠨ ᠱᠢ ᠬᠣᠸᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬvᠨv ᠨᠠᠷ ᠪᠤᠲᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠨᠳᠠᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠰᠢᠬᠠᠨ ᠨvvᠵ ᠠᠲᠲ᠋ᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ vᠨᠳᠡᠰᠯᠡᠨ᠂ ᠬᠠ¬ᠷᠢᠩ ᠨєᠭєє ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠵᠦᠭ ᠨvvᠨ ᠡᠹᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬvᠨv ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠲᠠᠩᠭᠤᠳ᠂ ᠲєᠸᠳ ᠤᠨ єᠸєᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠨ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ vᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ 10 ᠲᠠᠩᠺᠠᠨᠺvᠮ ᠪᠤᠶᠤ 1 ᠪᠤᠮ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ 50 ᠲᠠᠩᠺᠠᠨᠺvᠮ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬvᠨv ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠰvᠮᠪᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠨ ᠬvᠴᠢᠷᠬᠡᠭᠵᠢᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠠᠨ ᠱᠢ ᠬᠣᠸᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠠᠪᠬᠠᠯᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬvᠴᠢᠷᠬᠡᠭ ᠬvᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠲvvᠬ ᠱᠠᠰᠳᠢᠷ ᠲᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ vᠯᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪєᠭєєᠳ ᠨᠡᠩ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠬvᠨvᠭᠡᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠡᠷᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳ᠋ᠢᠩᠯᠢᠩ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠹᠦᠦᠢ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠤᠲᠠ ᠴᠣᠬᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠢ єєᠷᠲєє ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬєᠷᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠰvᠮᠪᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠮᠠᠨᠳᠤᠨ ᠪᠠᠳᠢᠷᠴᠢ ᠬvᠴᠢᠷᠬᠡᠭᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠩᠭᠢᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠽvᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠲᠠᠨ ᠱᠢ ᠬᠣᠸᠠᠢ ᠪᠤᠲᠠ ᠨᠢᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠽvᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠩ ᠪᠣᠯᠭᠣᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ єᠭєᠬ᠂ ᠸᠠᠩ ᠴᠣᠯᠠ ᠣᠯᠭᠣᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠠᠨ ᠱᠢ ᠬᠣᠸᠠᠢ ᠨᠢ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ МЭ 181 ᠣᠨ ᠳᠤ 45 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠪєᠭᠧєᠳ ᠡᠨᠡ vᠶᠡᠰ ᠰvᠮᠪᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲєᠯᠠєєᠬ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠳᠦ єᠷᠲєᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠳᠦ ᠺᠢᠪᠢᠨᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪvᠳvᠭvᠨᠡ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪєᠭєєᠳ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠺᠢᠪᠢᠨᠡᠨ єєᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠨєᠭᠴᠠᠰєᠨєєᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲєᠯᠠєє ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠳᠠᠬᠢᠨ єᠷᠨєᠵᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰvᠮᠪᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬvᠨ ᠠᠮᠠ єᠰєᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠩ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠠᠨ ᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ єєᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠠᠭvᠢᠳ ᠬvᠷᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠺᠢᠪᠢᠨᠡᠨ 3 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ 7 ᠲᠠᠩᠺᠠᠨᠺvᠮ ᠭᠠᠷᠤᠢ vᠬᠡᠷ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠮєᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠡᠷᠬᠡvvᠯᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮєᠨ ᠲᠠᠨ ᠱᠢ ᠬᠣᠸᠠᠢ ᠤᠷᠳᠤ ᠽvᠭ ᠲᠤ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠨ ᠸᠣ ᠨᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠡᠷᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ єᠷ ᠬᠢᠭ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

МЭ III ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠲᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠷᠨᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠬvᠷ ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠵᠢᠨ᠂ ᠲᠣᠪᠠ᠂ ᠲᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ vvᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠰvᠮᠪᠡ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠬᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠪєᠭєєᠳ ᠡᠨᠡ vᠶᠡᠳ ᠮᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠲvvᠬᠴ ᠭ᠃ᠰvᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠰvᠮᠪᠡ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠸᠠᠨᠢ ᠣᠪᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠤᠵᠢᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠶᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠰvᠮᠪᠡ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠴᠢ My ᠬᠤᠪᠤ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰvᠮᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢ єєᠷᠲєє ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠨ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ Єᠸєᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠽvvᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ vᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠮᠣᠶᠤᠨ ᠬᠣᠢ ᠮᠤᠵᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠷᠢᠮᠲvvᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠰvᠮᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠠ ᠨᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠣᠪᠤᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠲᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠨ єєᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠱᠠᠨᠦᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ єᠷᠭєᠮᠵᠢᠯᠰєᠨ᠃ ᠲvvᠨᠢᠭᠢ ᠬvv ᠮᠣᠶᠤᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ єєᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠨᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ єєᠷ ᠤᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠪᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠸᠡᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠮєᠬᠰєᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠣᠪᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠴᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠰvᠲᠠᠣ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰvᠮᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪєᠭєєᠳ ᠬvᠴᠢᠷᠬᠡᠭᠵᠢᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠵᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢ єєᠷᠲєє ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠨ єєᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠲvvᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠣᠪᠠᠪᠡᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠪᠠ ᠨᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠬvᠴᠢᠷᠬᠡᠭᠵᠢᠨ єєᠷ ᠤᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠨvvᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠮᠣᠶᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ єєᠷᠲєє ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠨ ᠲᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠠᠯᠪᠠ єᠷᠭєᠬ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭvᠷᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠪᠠ ᠨᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪvᠷᠢᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭ ᠳᠠᠩ ᠠᠭᠤᠰᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠶᠤᠨ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪєᠭєєᠳ ᠮᠣᠶᠤᠨ ᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠲєᠷᠰєᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡᠭvᠢ єєᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠨ ᠨvvᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭᠯᠣᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠤᠭᠤᠬᠤᠨᠢᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰvᠮᠪᠡ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠬєᠬ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠣᠴᠢᠨ ᠲᠠᠩᠭᠤᠳ᠂ ᠲvᠸᠳ ᠤᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠩ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ¬ᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠣᠪᠠ ᠸᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲvᠸᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨᠣᠮᠪᠣ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ vᠶᠡᠳ ᠳᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠴᠢ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠰᠡᠷᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ 5 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠩᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪvᠷ ᠮєᠰєᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠨ ᠮєᠬᠰєᠨ᠃ ᠲᠣᠭᠣᠨ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠰᠢᠷᠠᠶᠢᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ єᠸєᠭ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ єᠸєᠭ ᠨᠢᠷᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠰvᠮᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠨᠢ ᠣᠪᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪєᠭєєᠳ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ єᠷᠭєᠵᠢᠩ ᠬєᠭᠵᠢᠵᠤ ᠲᠣᠪᠠ ᠨᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠨ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠢᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ єᠨєєᠭᠡᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦ ᠲᠣᠪᠠ ᠸᠡᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠤᠤᠱᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰvᠮᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ vvᠰᠦᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠲᠤᠩ¬ᠭᠤᠰ ᠤᠨ єᠸєᠭ ᠡᠰᠡ ᠪєᠭєєᠰ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ ᠲ᠋ᠦᠩᠬᠦᠰ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠯ ᠳᠡᠪᠰᠢvvᠯᠳᠡᠭ᠃ᠰvᠮᠪᠡ ᠪᠣᠯ єᠸєᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭvᠢ ᠪєᠭєєᠳ ᠬvᠨvᠭᠡᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠲᠣᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠢ єᠨєє¬ᠭᠡᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠸᠨ ᠦ ᠰᠠᠩ ᠢ ᠪvᠷ ᠳᠦvvᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲvvᠬᠠᠴᠢᠳ Єᠸєᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠢ ᠬvᠨv ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠰvᠮᠪᠡ ᠡᠬᠡ ᠳᠦ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰvᠮᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠠᠭᠤᠰᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠲᠠᠢ ᠲvvᠬᠡᠢ ᠶᠢ єᠨєє vᠶᠡᠳ vᠯᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰvᠮᠪᠡ ᠨᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠲєᠷ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠱᠠᠰᠳᠢᠷ ᠲvvᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠨ vᠯᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠣᠪᠠ ᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳᠤᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠲєᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠺᠦᠶᠢᠨᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠶᠣᠴᠽᠢᠨ ᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮєᠨ ᠰvᠮᠪᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ vᠭᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠯᠢᠭᠯᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠤ єᠨєєᠭᠡᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤᠶᠢᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ Vvᠨᠳ: ᠲvᠰᠢᠮᠡᠯ ᠬvᠨᠢᠭᠢᠭ ᠴᠵᠢᠴᠵᠢᠨᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠡᠴᠡᠨ᠂ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠬᠣᠷᠣᠮᠰᠠᠭ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠬvᠨᠢᠭᠢᠭ ᠬᠤᠯᠴᠵᠢᠨᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠬᠢᠭᠴᠢ ᠬvᠨᠢᠭᠢᠭ ᠹᠦᠴᠵᠢᠨᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠭᠤᠷᠴᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠮєᠨ ᠰvᠮᠪᠤ ᠶᠢᠨ "ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ" ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠳᠤᠤᠭᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠠᠬᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ vᠭᠢ ᠶᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠯᠢᠭᠯᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮєᠨ ᠰvᠮᠪᠡ ᠨᠠᠷᠠ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ vᠢᠯ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠬєᠳєєᠯᠠvvᠯᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠨᠢᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠸᠡᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ "ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ єᠸєᠭ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠠ" ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠰvᠮᠪᠡ ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭvᠢ Єᠸєᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠢᠨᠳᠢᠶᠠᠨᠴᠤᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠣᠨᠣᠭ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠤᠶᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠥᠰ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃[2]

ᠣᠪᠤᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠣᠪᠤᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ

ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠡᠯᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠸᠢᠺᠲ᠋ᠣᠷᠪᠠ ᠯᠠ᠃ᠯᠠ᠃ ᠷᠠᠨ ᠦ ᠡᠲᠠᠫ ᠡᠲᠨᠠᠭᠧᠨᠧᠽᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠠᠪᠠ
  2. ᠭ᠃ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠰᠢᠨᠪᠢ᠂ УБ, 1971
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ&oldid=459204》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ