ᠰᠢᠶᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

Шянь (县᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨ, монголоор хошуу) — БНХАУ-ын тойргоос бага᠂ шянгаас их зэрэг буюу улсын дотор гуравдугаар зэргийн засаг захиргааны нэгж.

3

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠰᠢᠶᠠᠨ&oldid=405862》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ