ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠰᠢᠲᠠᠳᠠᠭ ᠬᠡᠢ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠢ (《ᠰᠢᠲᠠᠳᠠᠭ ᠬᠡᠢ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠤᠢ) ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠲᠠᠬᠤ ᠠᠰᠢᠭᠲᠤ ᠮᠠᠯᠲᠠᠮᠠᠯ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠲᠡᠨᠫᠷᠣᠫᠠᠨᠪᠤᠲᠤᠩᠫᠧᠨᠲᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠶᠢᠰᠤᠲᠥᠶᠢᠷᠦᠭᠴᠢᠢᠳᠡ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠲᠥ᠋ᠷᠥᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠢᠰᠦᠯᠠᠽᠣᠲᠭᠧᠯ ᠪᠠ ᠬᠦᠬᠦᠷᠲᠤᠰᠤᠲᠥᠶᠢᠷᠦᠭᠴᠢ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ[1]᠃ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠣᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠣᠷᠣᠳ ᠲᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠣᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠳᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠳᠣ᠂ ᠮᠥᠨ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨᠢᠭᠢ ᠣᠷᠣᠳ ᠲᠤ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠨᠠᠶᠢᠷᠣᠪᠢᠺ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦ ᠪᠤᠢ ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠬᠡᠢ ᠶᠢ 《ᠪᠢᠣᠬᠢᠢ》 ᠪᠤᠶᠤ 《ᠨᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠢ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠢᠣᠬᠢᠢ ᠨᠢ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠤᠭ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠲᠦᠭ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ᠂ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠩ ᠦᠨ ᠬᠣᠭ ᠤᠨ ᠴᠡᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠶᠢᠰᠤᠲᠥᠶᠢᠷᠦᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ᠂ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠮᠣᠯᠧᠺᠤᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠨ (CH4) ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠡᠲᠡᠨ (C2H6), ᠫᠷᠣᠫᠠᠨ (C3H8)ᠪᠠ ᠪᠤᠲᠤᠩ (C4H10), ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠦᠬᠢᠷ ᠲᠤ ᠬᠡᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠢ ᠨᠢ ᠭᠧᠯ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ %
ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠨ (CH4) 70-90
ᠡᠲᠡᠨ (C2H6) 5-15
ᠫᠷᠣᠫᠠᠨ (C3H8) ᠪᠠ ᠪᠤᠲᠤᠩ (C4H10) < 5
CO2, N2, H2S, ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠯᠦ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠨᠢ

ᠠᠽᠣᠲ᠂ ᠭᠧᠯ᠂ CO2 ᠪᠣᠯᠤᠨ H2S, ᠤᠰᠤ᠂ ᠮᠥᠨ ᠦᠨᠦᠷᠲᠦ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠶᠢᠰᠤᠲᠥᠶᠢᠷᠦᠭᠴᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ [2]᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠳ ᠲᠤ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ[3]᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ