ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠢᠯᠢᠩᠭᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ «12» ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ

ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠍ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠩᠭᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ. ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠰᠢᠶᠠᠨᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠰᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨᠰᠥᠨᠢᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ 9,963 km2 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 81,967 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 3 ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ (ᠱᠠᠩᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠪᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ), 3 ᠰᠤᠮᠤ (ᠪᠤᠤᠱᠤᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠲᠤ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨᠬᠤᠳᠳᠤᠭ) ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ