ᠰᠢᠭ᠎ ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠭᠠᠭ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ

ᠰᠢᠭ᠎ ᠠ (ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠢᠡᠷ 滋賀県, ᠰᠢᠭ᠎ ᠠ ᠺᠡᠨ) — ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 47 ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠨᠰᠢᠤᠤ ᠠᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠺᠠᠨᠰᠠᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ 7 ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠃[1] ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠣᠴᠦ ᠬᠣᠲᠠ᠃[2]

ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠢᠭ᠎ ᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ

ᠰᠢᠭ᠎ ᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ 13 ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠳ ᠢ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡ᠃

ᠠᠶᠢᠰᠢ ᠪᠠᠨ
ᠬᠢᠨ᠎ᠠ
ᠷᠶᠦ ᠢᠶᠠᠨ
ᠺ ᠢᠶᠠᠷᠠ
ᠲᠠᠭ᠎ᠠ
ᠲᠤᠶᠤᠰᠠᠲ᠋ᠣ

ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Nussbaum, Louis-Frédéric. (2005). "Shiga-ken" in Japan Encyclopedia, p. 853|page=853; "Kansai" at Japan Encyclopedia, p. 477|page=477.
  2. Nussbaum, "Ōtsu" at Japan Encyclopedia, p. 765|page=765.
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠰᠢᠭ᠎ ᠠ&oldid=392557》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ