ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠡᠮ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination


ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 甘草
ᠠᠮᠲᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠠᠮᠲᠠᠯᠢᠭ ︔ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ︔ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠂ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠂ ᠡᠶᠡᠯᠳᠡᠭ ᠂ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠃
ᠤᠭ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠤᠰ ᠡᠮ ᠪᠣᠯ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦᠯᠢᠭ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ ︵甘草 ︶ ᠂ ᠪᠦᠨᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠢᠮᠢᠰᠲᠦ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ ︵ 胀果甘草 ︶ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠢᠭ ᠡᠰᠢ ᠮᠥᠨ ᠃

ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠠᠬᠤ ᠂ ᠴᠠᠷ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠂ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠰᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠠᠬᠤ ᠂ ᠪᠥᠭᠡᠯᠵᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠠᠬᠤ ᠂ ᠬᠣᠣᠷ ᠢ ᠲᠠᠢᠯᠬᠤ ᠂ ᠰᠢᠮᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ᠢᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ︽ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠰᠤᠯ ︾ ᠄ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠬᠤ ᠂ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠂ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠪᠳᠦᠷᠦᠦ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠰᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠮᠤᠢ ᠃ ︽ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠷ ᠲᠣᠯᠢ ︾ ᠄ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠂ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠲᠤᠭᠠᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠮᠲᠦᠯ  ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠠᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠠᠢ ᠃


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ ︱ 4 ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠭᠴᠢ ᠡᠮ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠂ ᠲᠠᠭᠰᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ︔ ᠭᠣᠣᠯᠲᠤ ᠪᠣᠷᠤ ︱ 6 ᠳᠤ ᠭᠦᠯ ᠡᠮ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠠᠭᠤ ᠬᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠂ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ ᠬᠠᠪᠤᠳᠴᠤ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠂ ᠠᠮᠠ ᠬᠠᠳᠠᠵᠤ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠰᠬᠤ ᠂ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠪᠳᠦᠷᠦᠦ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ︔ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ ︱6 ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠭᠴᠢ ᠡᠮ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠳᠤᠷ᠎ ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠢᠵᠤ ᠪᠥᠭᠡᠯᠵᠢᠬᠦ  ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ︔ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ︱ 8 ᠳᠤ ᠭᠦᠯ ᠡᠮ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷᠢ  ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠴᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠᠢᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ