ᠰᠢᠬᠢᠷᠡ ᠲᠠᠶᠢᠬᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠰᠢᠬᠢᠷᠡ ᠲᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠨᠢ 1452 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠷᠢᠢᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1473 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠣᠨᠤᠩ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠢᠯᠡᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠦ ᠲᠥᠷᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠲᠤᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃1475-1476 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠠᠨᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢᠨᠦᠩ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯ ᠢᠰᠦᠮᠠᠶᠢᠯ ᠲᠠᠶᠢᠰᠢ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠥᠭᠭᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠩᠮᠦᠩᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠢᠰᠦᠮᠠᠶᠢᠯ ᠰᠢᠬᠢᠷᠡ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ